Merksem legt prioriteiten vast voor volgende zes jaar

VLD, SP en CVP leggen in hun bestuursakkoord de prioriteiten vast voor de volgende zes jaar. De twee peilers zijn verkeersleefbaarheid en een nauwere samenwerking met de lokale adviesraden. We zetten de belangrijkste punten van het akkoord even op een rij.

Sacha Van Wiele

BR>

Openbare werken

Bij straatwerkzaamheden is een maximale inspraak van de bewoners noodzakelijk. Dat kan door middel van buurtconvenanten onder peterschap van de aangestelde bureauleden.

Gemeentepark

Om het groenvriendelijk imago van Merksem optimaal te behouden, wordt het kerkhof in de Van Heybeeckstraat ingelijfd bij het huidige Gemeentepark. Het voortdurend onder water staan van de verkavelingsite achter de IJsvogelstraat toont de onbetrouwbaarheid van het gebied als woonzone aan. De districtsraad zal zich hier tegen verzetten. Op het terrein kan wel een (openlucht) sportcomplex met parking worden gebouwd.

Expositieruimte

In Merksem is nood aan een geschikte expositieruimte. Het voorstel is om de Catershoeve voor dit doel te restaureren.

Jeugdcentrum

Er moet een eigen jeugdcentrum komen met de nodige ontmoetings- en vergaderruimten voor de Merksemse jeugddienst en de jeugdverenigingen.

Vlotte toegankelijkheid

Binnen het seniorenbeleid zijn een aantal aandachtspunten: veilige oversteekplaatsen, vlotte toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en verhoging van het veiligheidsgevoel.

Bredabaan

De prioriteit voor Merksem is de heraanleg van de Bredabaan met onder meer een afzonderlijke bedding voor het openbaar vervoer, anderhalve rijweg, trottoirs en fietspaden. Er is voor deze winkelas ook een winkelstraatmanager nodig, die zich met specifieke problematiek van de Bredabaan kan bezighouden.

Rode Kruis

De districtsraad beschouwt het als haar taak om mee te zoeken naar een behoorlijk, definitief onderkomen voor de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.

Nu in het nieuws