Vlaamse mandatarissen randgemeenten tegen Lambermont

Na het Halle-Vilvoorde Komitee wijst ook de Conferentie van Vlaamse Mandatarissen in de faciliteitengemeenten rond Brussel het pas bereikte Lambermont-akkoord van de hand. De Conferentie wijst er vooreerst op dat diverse oude Vlaamse eisen zoals de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ook deze keer niet geregeld werden. Bovendien is de regionalisering van de gemeentewet als gevolg van de vele uitzonderingen wat de zes faciliteitengemeenten betreft "een lege doos".

BR> Onder deze uitzonderingen vermeldt de Conferentie onder meer het toezicht op begrotingen en personeelsformaties. Ook de tuchtregeling over burgemeesters blijft in ruime mate in federale handen. Het Vlaams Parlement kan de grenzen van deze gemeenten niet wijzigen noch deze tegen hun wil opnemen in federaties van gemeenten.

Bij betwisting over lokale verkiezingen moet niet de Vlaamse regering maar de Raad van State uitspraak doen. Arbitragehof en Raad van State waken over de "bestaande waarborgen" der Franstaligen. Volgens de Conferentie gaan al deze waarborgen verder dan de pacificatiewet en krijgen de Franstaligen wel degelijk bijkomende "harde garanties".

Nu in het nieuws