Draaiboeken voor millenniumwende in Antwerpen

Zowel het provinciebestuur van Antwerpen als Telepolis in Antwerpen wachten met een gerust gemoed de overvang van het jaar 1999 naar het jaar 2000 af. Op beide niveaus heeft men zich optimaal voorbereid op de millenniumwende en de eventuele problemen die die met zich kan brengen. Nog dinsdag werd op provinciaal niveau een algemene oefening gehouden waarbij alle communicatiesystemen van de verschillende hulpdiensten uitgebreid werden getest en geëvalueerd. De oefening verliep vlekkeloos en de enthousiaste medewerking van de gemeentebesturen eraan verheugde gouverneur Paulus ten zeerste.

Belga

BR>Op een laatste algemene bijeenkomst voor nieuwjaar van haar klanten gaf Peter Crombecq van Telepolis, de informatica-en telematicaleverancier van de stad Antwerpen, een gedetailleerde stand van zaken en stelde hij ook het actieplan voor. Al sinds 1997 bereidt Telepolis zich voor op het jaar 2000. Momenteel is het grootste werk achter de rug en alles bij elkaar genomen, hebben we er een goed oog op, aldus Crombecq. Voor de beruchte avond van 31 december heeft Telepolis twee scenario's klaar : een groen boek en een rood boek. Het groen boek bevat alle testscenario's, het rood boek moet de verantwoordelijken in staat stellen te anticiperen op elk probleem dat zich kan stellen. Alle te ondernemen acties bij mogelijke problemen staan erin vermeld. Na de jaarwisseling zullen bovendien gezamenlijke testen worden georganiseerd om een goede werking te garanderen in het nieuwe jaar.

Crombecq wees er dinsdag tenslotte nog op dat binnen Telepolis de millenniumproblematiek ook is aangegrepen om bepaalde activiteiten versneld te ontplooien. Zo werden sommige toepassingen herschreven in plaats van louter geconverteerd en werden verouderde toepassingen (onder andere burotica-pakketten) afgebouwd en vervangen door nieuwe. Bovendien werd ook heel wat infrastructuur zoals pc's, servers en netwerken, gemoderniseerd. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zegde dinsdag, bij monde van provinciegouverneur Camille Paulus, goed voorbereid te zijn om het hoofd te bieden aan de ernstigste incidenten.

Paulus vreest voor 31 december geen "majeure" problemen, wel misschien een samenloop van verschillende kleinere incidenten "die dan hopelijk niet in dezelfde gemeente plaatsvinden". Een belangrijk plaats in het "draaiboek millennium" van de provincie Antwerpen nemen de meldpunten in die in alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen zullen worden ingericht (vaak meerdere per gemeente). In die meldpunten, die gemakkelijk voor iedereen van thuis uit moeten bereikbaar zijn, moet elke inwoner van de provincie die met technische problemen kampt ("niet als de tv het plots laat afweten") of in nood verkeert, terechtkunnen, ook al laat de telefoon het mogelijk afweten.

In elke gemeente komt er ook een soort crisisteam terwijl het provinciebestuur zelf zorgt voor een aantal overkoepelende initiatieven. Zo wordt reeds op 31 december in de namiddag een permanentie geopend waar de gemeenten en instanties terechtkunnen. Vanaf 21 uur wordt de bemanning van deze permanentie opgevoerd en is er ook een soort crisisstaf stand by. Bij de oefening die dinsdag werd gehouden werd terdege rekening gehouden met het feit dat de telefooninfrastructuur het gedeeltelijk liet afweten en dus naar andere communicatiemiddelen moest worden gegrepen.