Regering akkoord over schoolpremie, forfaitaire beroepskosten en IGO

De federale regering heeft vrijdagmorgen een principieel akkoord afgesloten over de invoering van een schoolpremie in september, de verhoging van de forfaitaire beroepskosten én het optrekken van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat is uit verschillende bronnen vernomen. De exacte bedragen worden midden juli bij de begrotingscontrole vastgelegd.

Belga

De paarse regeringsleden zijn het vrijdag dus eens geraakt over de invoering van een schoolpremie. Het zou dus wel degelijk gaan om een premie en geen verhoging van het kindergeld. Hoe hoog de premie wordt, is nog niet beslist. Dat wordt bepaald naar aanleiding van de tweede begrotingscontrole van juli.

Dan zal ook beslist worden met hoeveel de IGO zal worden verhoogd. De ministers spraken vrijdag af om de IGO - die wordt toegekend aan gepensioneerden die geen minimumpensioen hebben - op te trekken tot de armoededrempel. Momenteel leven heel wat gepensioneerden ondanks hun pensioen én een IGO-uitkering onder die drempel. Mogelijk beslist de regering om dat doel in verschillende stappen te bereiken.

Ook bestaat er een akkoord bestaat over het verhogen van het plafond van de forfaitaire beroepskosten voor personen die hun kosten bij de belastingaangifte zelf niet bewijzen. De maatregel zou in september van kracht worden en vanaf januari 2007 verrekend worden in de bedrijfsvoorheffing. Ook hierover wordt de definitieve knoop doorgehakt op de begrotingscontrole. Dan maakt de regering tevens het voorstel voor welvaartsvaste pensioenen over aan de sociale partners.