Energieprijzen en tekorten temperen optimisme in de eurozone

Tijdens het eerste kwartaal van 2006 bedroeg de economische groei in de eurozone 1,9 procent op jaarbasis. Dat is de op één na beste score sinds begin 2001.

Belga

In haar kwartaalrapport acht de Europese Commissie het mogelijk dat haar prognose van 2,1 procent groei in 2006 wordt gerealiseerd. De hoge energieprijzen, de turbulenties op de financiële markten en de overheidstekorten temperen echter het optimisme van de EU-Commissie.

In haar rapport spreekt de Commissie de vrees uit dat de eurolanden de gunstige conjunctuur onvoldoende zullen gebruiken om de overheidstekorten aan te zuiveren. In tegenstelling tot de beloften van de landen in hun stabiliteitsprogramma's, tekent zich in 2006 slechts een marginale verbetering van het globaal overheidstekort af: circa 0,1 procentpunt. Ook de schuldpositie is een reden tot zorg. In 4 van de 7 eurolanden met een schuld van meer dan 60 procent, dreigt de schuld de volgende 2 jaar te stijgen.

Ook de inflatie tempert het optimisme van de Commissie. Na een lichte terugval in de eerste maanden van 2006 trok de inflatie in mei en juni opnieuw aan en bedraagt ze nu 2,5 procent. Dat heeft veel, zoniet alles met de hoge energieprijzen te maken. De recente prijsstijgingen van verbruikersgoederen en halfafgewerke producten wijst er bovendien op dat de dure energie zich nu in de hele economie begint door te zetten.

In een speciaal rapport over de dienstensector wijst de Commissie over het groeiend belang ervan in de eurozone. Momenteel neemt de sector 70 procent van de toegevoegde waarde voor haar rekening. In vergelijking met 1980 is dat een toename van 13 procentpunt. Ook 70 procent van de tewerkstelling in de eurozone situeert zich vandaag in de diensten. In vergelijking met 1980 is dat zelfs een stijging van 17 procentpunt.