Uitbatingsvergunning verplicht voor Antwerpse nacht- en belwinkels

Uitbaters van nachtwinkels, belwinkels, videotheken en club vzw's zullen voortaan een uitbatingsvergunning moeten aanvragen.

Belga

De stad wil daarmee een einde maken aan de wildgroei van "bepaalde instellingen die als paddestoelen uit de grond rijzen en die aan iedere reglementering ontsnappen."

Antwerpen telt naar schatting 53 videotheken, 160 belwinkels, 200 nachtwinkels en 250 club vzw's. De vestiging en de uitbating ervan zijn aan weinig regels gebonden. Bovendien zorgen ze vaak voor overlast in de buurt. Uit recente acties van de brandweer en de lokale politie is ook gebleken dat veel van die zaken niet in orde zijn met lokale voorschriften en bovenlokale wetgeving.

"Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig inbreuken op deze voorschriften efficiënt en effectief af te dwingen met een duurzaam resultaat als gevolg", aldus Grootjans. Om daaraan te verhelpen, zal de stad de uitbatingsvergunning inschrijven in de lokale politiecodex.

"Op de naleving van de vergunning zijn dan administratieve sancties van toepassing, waarbij het college bij overtredingen een toegekende vergunning kan schorsen of intrekken, of desgevallend een instelling tijdelijk of definitief kan sluiten, naast de voorziene geldboetes", legt schepen Grootjans uit.

Na de inwerkingtreding zal de vergunning vanaf de zomer kunnen worden aangevraagd via het bedrijvenloket. Een uitbater zal pas een vergunning krijgen na positieve controles inzake brandveiligheid, moraliteit, stedenbouw en stadsfinanciën. Na een overgangsperiode zullen uitbaters zich dan op geregelde tijdstippen aan controles kunnen verwachten die moeten nagaan of ze over een vergunning beschikken.