Geen snelheidsbeperking voor vrachtwagens

Er komt in ons land geen snelheidsverlaging tot 80 km/uur voor vrachtwagens. Wel komt er een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle 2x2-wegen.

Belga

Dat is woensdag beslist op een speciale ministerraad over mobiliteit. De snelheidsbeperking tot 80 km/uur was een symbooldossier voor de sp.a, maar de maatregel heeft het dus niet gehaald. "Een inhaalverbod is minder symbolisch, maar heeft meer effect", reageert minister Landuyt. "Als er een inhaalverbod geldt op alle tweevakswegen, dan moet je eens raden hoeveel de vrachtwagens zullen rijden. Ze gaan nog verlangen naar de snelheidsbeperking tot 80 km/uur", aldus Landuyt nog.

Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt algemeen, met uitzondering voor de drievaksbanen. Zo zal het verbod gelden op meer dan 2.000 kilometer autosnelwegen en gewestwegen met 2x2 rijstroken. Het inhaalverbod bij regenweer blijft behouden en zal voortaan strenger worden gecontroleerd. Het uitgebreide inhaalverbod moet binnen een viertal maanden van kracht worden. De politie zal ook strenger gaan controleren op het veilig laden van vrachtwagens. Onzorgvoldig geladen vrachtwagens veroorzaken nog te vaak verkeersongevallen en files, meent Landuyt.

De minister heeft een kb klaar dat de wettelijke bepalingen inzake ladingbeveiliging verfijnd. Dat kb moet voor de politiediensten ook een instrument worden voor controles. Volgens Landuyt zal die maatregel ook de files veroorzaakt door ladingverlies beperken. De sp.a-minister kondigde ook meer controles op vrachtwagens aan. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de cotnrole van de rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf. Daarnaast komen er binnenkort ook mobiele technische controles langs de kant van de weg. Vanaf september 2006 zullen mobiele eenheden vrachtwagens en bussen ook langs de weg controleren op de technische staat van hun voertuig. Er komt een boetecatalogus met een overzicht van het nieuwe boetesysteem. De boetes stijgen gradueel op basis van de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid, de sociale situatie van de chauffeur en het leefmilieu. Vooral inbreuken op de tachograaf worden zwaar beboet.

Het wordt ook de bedoeling om meer boetes langs de kant van de weg te innen. Bij controles zal daarom vaker gebruik gemaakt worden van onmiddellijke inningen met verbeurdverklaringen. Tot slot wordt de maandelijkse verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers over het aantal ongevallen voortaan ook uitgebreid met gegevens over ongevallen met vrachtwagens.