"Weg met die drempels"

Print
Antwerps gedeputeerde voor Milieu Jos Geuens (sp.a) adviseert de gemeentebesturen om niet langer te investeren in verkeersdrempels. De bestaande drempels zou hij op termijn liefst zien verdwijnen. Geuens, die ook voorzitter van De Lijn is, baseert zich voor zijn uitspraken op een studie van de VUB. Daarin staat dat een plateau de uitstoot van fijn stof met 75 procent doet stijgen.
Verkeersdrempels zijn effectief als het om snelheidsbeperking gaat, maar wat betreft uitstoot van schadelijke stoffen is er volgens Jos Geuens geen ongelukkigere verkeersmaatregel denkbaar. "De Belgische rage van de drempels moet stoppen", stelt Geuens. "Ondanks de grote investeringen die de gemeentebesturen hebben geleverd, acht ik het realistisch dat de drempels binnenkort massaal zullen worden afgebroken door hun nefaste invloed op het milieu."

Verkeersdrempels zouden volgens een VUB-studie, die in 2002 op vraag van de Vlaamse Gemeenschap werd uitgevoerd, zorgen voor aanzienlijk meer schadelijke uitstoot. "Het verkeer moet remmen voor de drempel en moet daarna terug optrekken. Dat kost extra brandstof en zorgt voor meer uitstoot van fijne stofdeeltjes. Uit de studie blijkt dat dieselvoertuigen 75 procent meer stofdeeltjes uitstoten als ze over een drempel moeten. Er komt ook beduidend meer stikstofoxide en koolstofmonoxide vrij. Vooral in de zogenaamde 'streetcanyons' - smalle straten met langs beide kanten lintbebouwing - liggen de waarden fijn stof erg hoog", legt Geuens uit, die als voorzitter van De Lijn naar eigen zeggen ook veel ongenoegen over de drempels merkt bij chauffeurs en reizigers.

De oplossing ligt volgens Geuens in de plaatsing van extra flitscamera's. "We moeten de drempels in onze dorpskernen vervangen door flitscamera's. Op die manier worden de snelheid én de emissies beperkt. Ook elektronische borden die waarschuwen wanneer de bestuurder te snel rijdt zijn een goed alternatief", stelt Geuens voor. De gedeputeerde wil met de provincie Antwerpen een voortrekkersrol vervullen door fijn stof met infrastructurele maatregelen terug te dringen. "De administratie milieu van het Vlaams Gewest is volop bezig met een model uit te werken om de hoeveelheid geproduceerd fijn stof per straat te berekenen. De mensen zullen dan een objectief zicht krijgen op de hoeveelheid fijn stof in hun straat."

"We onderzoeken ook of we extra meetpunten kunnen inlassen. Als daaruit blijkt dat er grote regionale verschillen zijn, zullen we onderzoeken welke gezondheidsproblemen fijn stof in die getroffen gebieden veroorzaakt. Er komt ook een rondreizende infostand die de gemeentefunctionarissen moet sensibiliseren rond de problematiek. De gemeentewegen vallen strikt genomen niet onder mijn bevoegdheid, maar ik hoop dat ik de lokale besturen zal kunnen overtuigen van de noodzaak van een ander verkeersbeleid", besluit Geuens.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) erkent dat er een probleem is met de verkeersdrempels in Vlaanderen. "Toch kan je snelheid niet afdwingen met camera's alleen", klinkt het. "Als de drempels te ver uit mekaar liggen, rijden de bestuurders tussen de drempels toch te hard. Dan krijg je een situatie waar de bestuurder hard remt en vervolgens snel optrekt. Op die manier is het logisch dat er meer fijn stof vrijkomt, al ken ik de details van de studie niet", reageert woordvoerder Werner De Dobbeleer namens het BIVV.

Het BIVV betwist wel dat enkel camera's het verkeer trager zullen doen rijden. "Naast de politionele handhaving moet de infrastructuur de wagens aanleiding geven om trager te rijden, door bijvoorbeeld asverschuivingen. Maar de inplanting van infrastructurele ingrepen laat dikwijls te wensen over, en daar wringt het schoentje", besluit De Dobbeleer.
MEEST RECENT