CD&V wil soepele overgang tussen werk, opleiding en zorg

Print
De overgang tussen werk, onderwijs en zorg moet versoepeld worden en er moeten bruggen gebouwd worden tussen de verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt en de de verschillende statuten.
Zo staat in een visietekst die CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen maandag voorlegt aan het politiek bestuur van zijn partij. Intussen bood CD&V-kamerlid Greta D'Hondt in De Zevende Dag (Eén) de sp.a een wisselmeerderheid aan om de vrije arbeidsmigratie binnen de EU strenger te controleren. In de visienota "Zeker van een (gezins)loopbaan: meer investeren in bruggen", pleit de CD&V voor een loopbaanbeleid in plaats van een eindeloopbaanbeleid. Voor voorzitter Jo Vandeurzen komt het erop aan de overgangen tussen niet-werken en werken alsook de combinaties van zorg en arbeid te verbeteren. Zo moeten er bruggen gebouwd worden die de overgang tussen werk, onderwijs en zorg verbeteren. Als de mensen weten dat ze geen definitieve keuze hebben gemaakt als ze een zorgtaak opnemen of als loontrekkende kiezen voor het statuut van zelfstandige, zullen ze sneller durven een dergelijke stap te zetten.

CD&V wil voorts bruggen bouwen tussen leren en werken. De partij denkt aan het garanderen van een minimale startkwalificatie - deelcertificaten op basis van met succes beëindigde leermodules zorgen ervoor dat een leerling die het middelbaar onderwijs niet beëindigt toch een certificaat kan voorleggen voor bijvoorbeeld computer of talenkennis. Daarnaast kunnen werkervaringsplaatsen in het voltijds beroeps- of technisch onderwijs de brug tussen leren en werken slaan.

De visienota pleit voorts voor het inruilen van de zekerheid van een baan voor het leven voor de zekerheid van werk. De CD&V pleit voor het recht op een tweede loopbaanpakket voor elke werknemer ouder van 45 jaar. Bij het sluiten van sectoriële COA's zouden de sociale partners rekening moeten houden met de elders verworven competenties.

Om niet-werkenden aan een baan te helpen, wil de partij enerzijds jonge werklozen die meer dan een jaar werkloos zijn en geen startkwalificatie hebben een opleiding tot het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar aanbieden. Anderzijds moet voor de werkzoekende 50-plusser het trajectaanbod substantieel verhoogd worden. Om bruggen te bouwen tussen werken en gezien dringt de CD&V onder meer aan op zorgvriendelijke cao's, een tegoed van ziektedagen per kind voor de opvang van occasioneel zieke kinderen, een groter aanbod van gezinsondersteunende diensten, bijkomende reguliere kinderopvangplaatsen en kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang en het promoten van thuis- en telewerk. Overheden moeten niet langer enkel aanwerven op basis van diploma's, maar ook met de verworven competenties (EVC). Er moet één loket komen waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen.

CD&V pleit tot slot voor een strengere aanpak van de vaak illegale tewerkstelling van werknemers uit de nieuw toegetreden Europese lidstaten. Bonafide ondernemingen en de arbeiders zijn er de dupe van, zo benadrukte kamerlid Greta D'hondt zondag nog. De inspectiediensten beschikken niet over de nodige mankracht en wetgevende instrumenten om een correcte handhaving mogelijk te maken.

Voor de CD&V moeten deze diensten worden versterkt onder meer inzake mankracht en gespecialiseerde vertalers. Daarnaast moet het wettelijk instrumentarium versterkt worden door een verstrenging van de meldingsplicht van tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, het optrekken van de boetes, en de verplichting van de opdrachtgever om de nodige controles uit te voeren op het naleven van de wetgeving.

.

Nu in het nieuws