Ngo's klagen hervormingsplannen asielprocedure aan

Print
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International en het Minderhedenforum zijn het niet eens met de hervormingsplannen voor de asielprocedure van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD).
De ngo's pleiten wel voor een hervorming, maar ze vinden dat het voorontwerp dat nu klaarligt de asielprocedure "harder en oppervlakkiger" maakt. Volgens de organisaties is het wel een goede zaak dat de asielprocedure hervormd wordt. "Wij zijn al lang vragende partij. De behandeling moet sneller, want nu zijn termijnen van 3 tot 5 jaar geen uitzondering. Dat heeft zware psychische gevolgen voor de asielzoekers", aldus Eva Berghmans van Amnesty International. "België kampt trouwens nog altijd met een achterstand van enkele tienduizenden dossiers".

"Ook wordt in de huidige procedure de meerderheid van de aanvragen afgewezen op basis van administratieve criteria -bijvoorbeeld of de aanvraag op tijd is ingediend- en wordt dikwijls de kern van de aanvraag, namelijk het vluchtverhaal, niet onderzocht", luidt het. "Daarbij komt dat de procedure nu niet fair is want de asielzoeker kan geen weerwoord bieden tegen beslissingen. Slechts een minderheid geraakt bij de Beroepscommissie".

De hervomingen zoals Dewael die voorstelt, kunnen evenwel, buiten het feit dat ze een versnelling van de procedure voorzien, op geen genade rekenen bij de ngo's. "Ons uitgangspunt is een kwalititatieve verbetering. Dat van de minister is een daling van het aantal asielaanvragen", zegt Pieter De Gryse van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Daarom wil hij de procedure zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Zo zal een asielaanvraag volgens zijn voorontwerp vaker afgewezen worden zonder onderzoek ten gronde, want het voorziet nog meer administratieve criteria, terwijl wij net vinden dat het merendeel ervan moet sneuvelen en enkel het vluchtverhaal moet onderzocht worden. Nu loop je immers het risico mensen terug te sturen die echt bescherming nodig hebben."

Ook vinden de ngo's dat het niet kan dat de minister asielzoekers in meer gevallen wil opsluiten. "Eigenlijk zou opsluiting sowieso niet mogen. In zo'n gesloten centrum kan je niet in alle sereniteit meewerken aan het onderzoek", luidt het. Ook stellen ze zich vragen bij het positief injunctierecht dat in de nieuwe plannen is opgenomen. Dit geeft de minister het recht voorrang te verlenen aan bepaalde dossiers.

Het zint de ngo's verder niet dat de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen zal vervangen worden door een nieuwe rechtbank "Raad voor Vreemdelingenbetwistingen", omdat die volgens hen enkel nog administratieve toetsingen zal uitvoeren en niet de zaak ten gronde gaat beoordelen.

Tot slot vinden ze dat een statuut voor oorlogsvluchtelingen dient opgenomen te worden in de asielprocedure. Normaal gezien wordt het voorontwerp voor de hervorming van de asielprocedure deze week voorgelegd aan het kernkabinet.
MEEST RECENT