Regering neemt zestig maatregelen om activiteitsgraad te verhogen

Naast het luik brugpensioen werd ook uitgekeken naar wat in de definitieve tekst staat over herstructureringen. In totaal bevat de tekst zestig ingrepen om de activiteitsgraad omhoog te krikken.

Belga

Zo wil de regering een andere attitude en praktijk tegenover leeftijd in bedrijven teweegbrengen. Het is de bedoeling de salarisspanning (wie jong is verdient weinig, wie oud is veel) te verminderen. Er is ook gedacht aan vorming en opleiding: er komt een mechanisme waardoor bedrijven die onvoldoende vormingsinspanningen doen, solidair moeten zijn met diegenen die dit wel doen.

Bij herstructureringen komen er dus tewerkstellingscellen gedurende zes maanden, waarbij aan opleiding, outplacement en andere vormen van activering wordt gedaan. Haalt dit niets uit, dan kan op het einde nog steeds brugpensioen. Tijdens die periode vermindert het inkomen niet. Wie een job weigert, kan in eerste instantie worden geschorst en in tweede instantie worden geschrapt. Men blijft ter beschikking van de arbeidsmarkt.

Pseudo-brugpensioenen als Canada Dry worden aangepakt: sectorale akkoorden worden ontmoedigd, individuele en bedrijfdsakkoorden worden zwaarder ontmoedigd. Er komt ook een pensioenbonus voor wie blijft werken na zijn 62ste.

In verband met de financiering van de sociale zekerheid raakte eerder bekend dat er twee nieuwe vormen van structurele financiering komen: 15 procent van de roerende voorheffing en een derde van de accijnzen op tabak gaan naar de sociale zekerheid. Er komen ook welvaartsaanpassingen.

Daarnaast is er een luik lastenverlagingen: onder meer voor jongeren, ouderen en ploegenarbeid. Voor de jongeren geldt: hoe jonger, hoe hoger de lastenverlaging. Voor de ploegenarbeid wil de regering de loonkostenhandicap wegwerken, als er in 2007 in de industrie een akkoord komt dat werkgevers en werknemers analoge inspanningen doen. Met andere woorden: als de lastenverlaging niet wordt opgesoupeerd.

Er komen ook een rist kleinere maatregelen. Zo moeten werknemers met een zware job een lichtere job kunnen krijgen en hebben oudere werknemers recht op 1/5 tijdskrediet. Voltijds tijdskrediet voor zorg en opleiding blijft, voor andere redenen blijft het beperkt tot een jaar. Bij een ontslag van 45+ wordt outplacement verplicht. Er komen ook maatregelen om jongeren en ouderen die zelfstandig willen worden aan te moedigen. Er komt een erkenning van verworven competenties.

De overheid geeft hier het goede voorbeeld: wie van de privé naar de overheid overstapt, mag zijn anciënniteit meenemen. En ten slotte zal niet alleen de laatste werkgever het brugpensioen hoeven te betalen.