Dewael roept Koerden op hongerstaking te stoppen

Print
Naar aanleiding van persartikels over de hongerstakende Koerden herhaalt minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael woensdag dat een hongerstaking "een onaanvaardbaar drukkingsmiddel is in een democratische rechtsstaat".
Dewael noemt het aanstellen van een bemiddelaar "zinloos" en roept de actievoerders op beroep te doen op de medische en humanitaire hulp die beschikbaar wordt gehouden.

Met de hongerstaking, sedert 29 maart in de Brusselse Miniemenkerk, willen 33 Koerden een regularisatie in België afdwingen. Volgens Dewael blijkt uit onderzoek van de individuele dossiers dat een aantal Koerdische hongerstakers verscheidene asielaanvragen in Duitsland achter de rug hebben. In een volgens zijn woordvoerder "beperkt" aantal gevallen werd gebruik gemaakt van verschillende valse identiteiten.

De asielautoriteiten hebben tevens in een niet onbelangrijk aantal gevallen het bedrieglijke karakter van het asielverzoek aangetoond. "Het is evident dat het feit dat men de autoriteiten heeft trachten te misleiden op geen enkele wijze aanleiding kan geven tot enig recht", aldus Dewael die een mededeling zijn aanpak verdedigt.

"De wetgeving bepaalt dat het enkel toekomt aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of, in beroep, aan de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen om te bepalen of een persoon een vluchteling is en het daaraan verbonden verblijfsrecht kan genieten. De wetgever heeft op dit punt geen enkele bevoegdheid aan de minister van Binnenlandse Zaken toegekend. Ik kan dus onmogelijk onderhandelingen opstarten over een aangelegenheid waarover ik geen beslissingsbevoegdheid heb. Het aanstellen van een bemiddelaar is daarom zinloos", aldus Dewael.

Volgens de minister zijn de bevoegde asielinstanties bereid om aan de actievoerders nogmaals individueel toelichting te verstrekken bij de in hun dossier genomen beslissing. Minister Dewael verwacht dat de actievoerders het zinloze van hun actie zullen inzien en ze zullen stopzetten. Hij roept hen op beroep te doen op de "humanitaire en medische hulp die beschikbaar gehouden wordt".
Nu in het nieuws