Gunstig advies voor opslag nucleair afval in Mol

Het Belgische laag- en middelactief kortlevend afval kan in de Kempense gemeente Mol worden geborgen, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden. Dat is het advies dat de vzw Mols Overleg Nucleair Afval categorie A (MONA) voorlegt aan het Mols gemeentebestuur.

Belga

Na vier jaar werken is het rapport van MONA inzake de opslag van nucleair afval op Mols grondgebied klaar. MONA heeft samen met mensen van het NIRAS, de instelling die verantwoordelijk is voor het radioactief afvalbeheer in België, een concept uitgewerkt voor de oppervlakteberging en voor diepe berging. Daarbij worden wel verschillende voorwaarden gesteld op allerlei terreinen. De berging kan er volgens hen pas komen als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De allerbelangrijkste is vanzelfsprekend de absolute veiligheid van de berging. Daarnaast stelt MONA een aantal basisvoorwaarden voorop. Zo moet onder meer de nucleaire kennis in de regio behouden blijven, moeten de nucleaire noodplannen verbeteren en moet er blijvende controle komen op de radioactiviteit in de omgeving. Tevens moet het verlies aan natuurwaarde zoveel mogelijk worden beperkt en gecompenseerd, moet de gezondheidsstudie worden verfijnd, moet de studie van de radiologische referentiewaarde voorzetting krijgen en moet de studie over de aanvoermogelijkheden worden opgenomen.

Verder formuleert MONA een hele reeks andere voorwaarden over de bergingslocatie en -manier. Na grondige studie is de locatie ten noorden van het kanaal aangeduid als meest geschikte opslagplaats. Wat betreft de diepteberging of oppervlakteberging bracht MONA geen advies uit.

Het is nu aan het gemeentebestuur van Mol om het advies van MONA al dan niet goed te keuren. Daarna moeten volgens MONA de hogere overheden zo snel mogelijk beslissingen durven in dit dossier.