Gemeentedecreet: Keulen wil tegen februari klaar zijn met voorstel

Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft zaterdag met de lokale overheden overleg gepleegd over het nieuwe gemeentedecreet dat er tegen half volgend jaar moet zijn. Volgens de VLD-minister toonden alle aanwezigen zich bereid om verder mee te werken aan de verfijning van de bestaande teksten. In december volgt nieuw overleg. Keulen wil tegen februari 2005 klaar zijn met een concreet voorstel.

Belga

Keulens voorganger, Paul Van Grembergen, werkte tijdens de vorige legislatuur een nieuw gemeentedecreet uit, maar dat haalde de eindstreep niet. De nieuwe Vlaamse regering schreef in het regeerakkoord in dat het decreet er uiterlijk tegen half 2005 moet zijn. De heikele punten uit het vorige decreet - de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en het principe van de decumul op uitvoerende mandaten - wil de Vlaamse regering later regelen. Minister Keulen pleegde zaterdagvoormiddag overleg met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), burgemeesters, OCMW-voorzitters en gemeenteraadsleden. Alle partijen waren daarbij aanwezig. "Als iedereen erbij betrokken wordt en er bestaat een akkoord, dan zal er nog weinig discussie zijn binnen de regering en het parlement omdat er zo een groot draagvlak voor bestaat", meent het liberale regeringslid.

Er werd tijdens het onderhoud onder meer gesproken over meer burgerparticipatie en de voorstellen om het voorzitterschap van de gemeenteraad los te koppelen van het burgemeesterschap en de functies van OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken te laten samenvallen. Volgens Keulen willen alle vertegenwoordigers verder gaan op basis van de voorstellen die nu voorliggen en engageerden ze zich om mee te helpen aan de verdere uitwerking van het decreet. Vooral de VVSG zal nauw betrokken worden bij het werk. Volgens de minister is het de eerste keer dat de gemeenten hierbij rechtstreeks betrokken worden. "Het besef leeft immers dat dit decreet voor 20 à 30 jaar zal meegaan".

In het algemeen was iedereen er naar verluidt over eens dat het gemeentedecreet voor de nodige flexibiliteit moet zorgen, naar gelang de grootte van de gemeenten en steden. "Nu geldt dezelfde regeling voor alle gemeenten, van Herstappe tot Antwerpen. Die starre situatie moeten we af", dixit Keulen, die nog beklemtoont dat de gemeenten meer autonomie moeten krijgen om te bepalen hoe ze een en ander willen aanpakken. Zo moeten ze in de toekomst bijvoorbeeld de vrijheid krijgen om uit te maken hoe ze voor meer burgerparticipatie kunnen zorgen.

In december volgt er nieuw overleg. Tegen februari wil Keulen met een concreet voorstel van decreet naar de regering en het parlement stappen. "Dat wordt een zeer strakke timing, maar we hebben geen andere keuze. De gemeenten moeten tegen de gemeenteraadsverkiezingen weten waar ze aan toe zijn", verduidelijkt minister Keulen.