Vlaams formatieberaad: regeerakkoord bereikt

Print
Nadat vanmiddag de verschillende partijen overeenstemming vonden over het aspect fiscale amnestie, volgde in de namiddag een volledig akkoord over het zowat 80 bladzijden tellende regeerakkoord.
In de avond begon men met de bespreking van de ministeriële bevoegdheden. De VLD vraagt zoals bekend vier ministers in de Vlaamse regering, wat het totale aantal van tien op elf zou brengen. CD&V wil het aantal liefst op tien houden.

Het voorstel dat formateur Leterme vanmorgen de VLD gedaan had over de fiscale amnestie werd goed ontvangen. Het akkoord houdt in dat, in samenspraak met het federale niveau, werd overeengekomen dat er op Vlaams niveau terzake geen decretale initiatieven genomen worden.

Bij Leterme wordt erop gewezen dat een artikel in de federale wetgeving rond fiscale amnestie of de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) bepaalt dat er op basis van een aangifte of betaling in het kader van de EBA geen onderzoeks- of controleverrichtingen kunnen verricht worden.
Eventuele opbrengsten voor Vlaanderen van de fiscale amnestie zullen conform een akkoord dat eerder werd bereikt in de schoot van het Overlegcomité gebruikt worden voor schuldafbouw. Het verzoekschrift dat CD&V'ers tegen fiscale amnestie bij het Arbitragehof hebben ingediend, wordt gehandhaafd. Het werd immers ten persoonlijken titel en niet namens de partij ingediend.

Waarnemend CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen herinnerde eraan dat zijn partij een principiële houding heeft inzake fiscale amnestie en dat de oplossing daar rekening moet mee houden.

Nu in het nieuws