Ministerraad voert strijd tegen mensenhandel en -smokkel op

De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd om de bestrijding van mensenhandel en -smokkel te versterken. Er komt een apart hoofdstuk "mensenhandel" in het strafwetboek en de exploitatie van de bedelarij wordt strafbaar. Voor mensenhandel en -smokkel gelden dezelfde straffen en verzwarende omstandigheden.

Belga

In het Strafwetboek wordt een nieuw hoofdstuk "mensenhandel" ingevoegd. Op mensenhandel staan gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar. De boetes worden verdubbeld en lopen van 500 tot 50.000 euro.

Deze sancties worden verhoogd bij verzwarende omstandigheden. Indien het slachtoffer minderjarig is, misbruik gemaakt wordt van zijn kwetsbaarheid of wanneer de dader een openbaar officier of ambtenaar is, lopen de straffen op tussen 5 en 10 jaar en een boete van 750 tot 75.000 euro.

Wanneer de dader geweld gebruikt, het leven van het slachtoffer in gevaar brengt of het slachtoffer een ongeneeslijke ziekte oploopt of een orgaan verliest, liggen de straffen tussen 10 tot 15 jaar opsluiting en een boete van 1.000 tot 100.000 euro.

Bij de dood van het slachtoffer of wanneer het om een daad van deelneming aan een criminele organisatie gaat, riskeert de dader 15 tot 20 jaar celstraf en een boete van 1.000 tot 150.000 euro.

Voor mensensmokkel gelden identieke straffen als voor de mensenhandel met dezelfde verzwarende omstandigheden.

In de strijd tegen huisjesmelkers worden de boetes van 500 tot 25.000 euro vermenigvuldigd met het aantal mensen dat het slachtoffer van de huisjesmelker is. Ook indien het slachtoffer Belg of Europeaan is, gelden deze straffen voortaan. De gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar blijven behouden.

Daarnaast wordt de exploitatie van de bedelarij strafbaar met een celstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een boete van 500 tot 25.000 euro. Indien de bedelaar minderjarig is, zich in een precaire toestand bevindt (zwanger, gehandicapt, ziek, ...) of onder het gezag van de dader staat, worden de straffen opgetrokken naar 1 tot 5 jaar celstraf en 500 tot 50.000 euro boete./

Nu in het nieuws