Senaat bespreekt ontwerp dat Elia-heffing mogelijk moet maken

Print
De Senaat stemt later op de dag het ontwerp van bijzondere wet dat de Elia-heffing moet mogelijk maken. Tijdens de bespreking in plenaire zitting voor nagenoeg lege banken herhaalde de CD&V vrijdagvoormiddag haar verzet tegen het ontwerp.
Het ontwerp maakt het mogelijk dat een Elia-heffing op het elektriciteitsverbruik wordt geheven, waarvan de opbrengst wordt doorgestort aan de gemeenten ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De federale overheid kan na advies van de gewesten de opbrengst toewijzen aan de gemeenten van dat gewest. De gewesten hebben op hun beurt de bevoegdheid om globale of gedeeltelijke vrijstelling van de heffing toe te staan.

In de praktijk zal de Elia-heffing enkel in Vlaanderen van toepassing zijn, aangezien het Waalse en Brusselse gewest reeds zelf een gewestelijke belasting hebben ingevoerd om het inkomensverlies van de gemeenten te compenseren.
CD&V-senatoren Sabine de Bethune en Hugo Vandenberghe kantten zich in hun tussenkomst tegen wat ze de herfederalisering van Vlaamse bevoegdheden noemden. de Bethune benadrukte dat de Elia-heffing bovendien een nieuwe belasting is. De elektriciteitsprijs is immers niet gedaald, ondanks het wegvallen van de dividenden die de gemeenten vóór de liberalisering van de elektriciteitsmarkt ontvingen. De Elia-heffing zal daardoor voor de Vlaamse gezinnen neerkomen op een jaarlijkse extra-belasting van 25 euro.

Als alternatief stelt de CD&V de oprichting voor van een BTW-compensatiefonds voor lokale besturen. De gemeenten zouden de BTW op hun uitgaven op deze manier terugbetaald krijgen, waardoor de financiële bres, die geslagen werd door het wegvallen van de inkomsten van de inkomsten uit intercommunales, gedicht wordt.
Het ontwerp van bijzondere wet moet ook nog door de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken worden.

.

Nu in het nieuws