Milieuverenigingen vragen bescherming voor zonevreemde bossen

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurbehoud Actie Neerglabbeek (NAN) hebben zondag met een ludieke actie in Neerglabbeek geijverd om de zonevreemde bossen in Vlaanderen te beschermen. Dat zijn bossen buiten de groene zones van het gewestplan.

Belga

Meer dan 40.000 hectare Vlaamse bossen (éénvierde van het bestand) zijn zonevreemd en de meeste zijn groter dan vijftig hectare. "Via een bossprookje met kabouters en feeën en spelletjes voor jong en oud in het bos van Solterheide in Neerglabbeek willen we laten zien hoe belangrijk bossen zijn", zegt Jasse Cnudde van de VBV. De actie kadert in een Ronde van Vlaanderen waarbij in elke provincie één zonevreemd bos in de kijker wordt gezet.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) erkent de zonevreemde bossen niet en houdt er geen rekening mee dat bossen ook op niet groen ingekleurde bestemming staan. "Tienduizend hectare van de 40.000 hectare zijn onmiddellijk bedreigd en kunnen door een stedenbouwkundige vergunning perfect legaal gekapt worden", aldus Jasse Cnudde. "De biologische waarderingskaart leert ons dat 17.000 hectare zonevreemde bossen ecologisch waardevol zijn en 6.500 hectare zeer waardevol. Zonevreemde bossen, die gekapt worden, moeten gecompenseerd worden en daarom vragen we compensatiebebossingen. We willen dat de compensatieregeling alleen slechts uitzonderlijk toegepast wordt. Er moet een snelle opmaak komen van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de afbakening van de bos- en natuurstructuur met prioritair de regularisatie van de belangrijkste zonevreemde bossen", vervolgt Cnudde.

De actievoerders vragen ook de onmiddellijke invoering van een planbatenfonds voor de financiering voor oplossingen van planologische fouten uit het verleden. Eigenaars eisen een vergoeding tegen de prijzen van de huidige bestemming en deze meeropbrengsten kunnen ze in het planbatenfonds storten. De VBV heeft de democratische partijen in Vlaanderen vijf vragen gesteld rond drie thema's: bosbehoud, bosuitbreiding en tropische bossen. Rond de versoepeling van de pachtwet blijkt dat op één partij na, alle partijen ervoor pleiten de pachtwet te versoepelen voor bosuitbreidingen, al dan niet selectief binnen groengebieden. Vijf partijen vinden dat de stadsbossen versneld aangelegd moeten worden. Zes partijen zijn van oordeel dat het Fonds Tropische Bossen meer budgetten moet toegewezen krijgen, opdat Vlaanderen ook in het buitenland haar verantwoordelijkheid opneemt. "We concluderen dat de problemen opgelost worden in de komende legislatuur en dus vermeld zullen staan in het regeerakkoord", besloot Cnudde.