"2/3e verlies elektriciteitsdividenden mag in begroting gemeenten"

Print
In een omzendbrief geeft Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Paul Van Grembergen gemeenten toelating om in hun begroting voor 2004 een bedrag in te schrijven ten belope van 2/3e van het verlies aan elektriciteitsdividenden. De omzendbrief werd maandag bekendgemaakt - en meteen fors bekritiseerd - door de Vilvoordse schepen Financien Marc Van Asch (CD&V) bij de voorstelling van de begroting 2004.
In zijn omzendbrief verwijst Van Grembergen naar het recent akkoord tussen de federale en Vlaamse overheid om voor 2004 172 miljoen euro van de zogenaamde Eliaheffing, die volgend jaar geïnd wordt op de elektriciteitsdistributie, door te storten aan de Vlaamse gemeenten. Deze zullen volgens de huidige berekeningen volgend jaar 248 miljoen euro verlies lijden aan dividenden doordat intercommunales niet langer elektriciteit mogen verkopen maar enkel nog instaan voor het beheer van de distributienetten. In 2003 blijft het verlies nog beperkt tot 178,9 miljoen euro.

De gemeenten mogen van Van Grembergen ook in hun meerjarenplanning voor de daaropvolgende jaren telkens hetzelfde bedrag inschrijven. De dividenden inzake gas mogen niet in de berekening van de raming betrokken worden. De minister waarschuwt er voorts voor dat de doorstorting naar de gemeenten een federale aangelegenheid blijft en dat het vermelde 2/3e deel een gemiddelde is voor alle Vlaamse gemeenten. "Voor elke individuele gemeente kan dit bedrag aanzienlijk verschillen afhankelijk van de precieze verdelingscriteria van de opbrengst van de Eliaheffing over de gemeenten".

Van Asch wees er maandag op dat Van Grembergen eind 2002 in een omzendbrief de gemeenten toelating gaf om in 2003 hetzelfde bedrag aan elektriciteitsdividenden in te schrijven. De gemeenten werden voor dit verlies in 2003 echter niet gecompenseerd. "Gemeenten die toen ingegaan zijn op de suggestie van Van Grembergen zitten thans in zware financiële problemen", aldus Van Asch. Omdat er van het vermelde akkoord nog niets in wetteksten gegoten is, heeft Vilvoorde er bij het opstellen van zijn begroting voor 2004 geen rekening mee gehouden. Ook voor 2003 deed het dat niet.

De schepen stelde voorts dat de federale en Vlaamse overheid gemeenten onbeschoft behandelen door beloftes niet waar te maken en voor eigen financieel profijt voortdurend de spelregels te veranderen. Zo verminderde de Vlaamse regering de decretaal voorziene groei van het gemeentefonds voor 2004 van 2,1 tot 1,5 procent. De politiehervorming impliceert ondanks alle compensatiebeloften voor Vilvoorde een meerkost van 750.000 euro in 2004. Dat de federale regering gemeenten laat opdraaien voor tijdskredietpremies kost Vilvoorde in 2004 250.000 euro. De Vilvoordse begroting 2004 heeft door dit alles een deficit eigen aan het dienstjaar van 432.000 euro.

.

Nu in het nieuws