Formatieberaad: ondernemen en multicultureel hoofdstuk afgerond

Print
De toekomstige coalitiepartners hebben woensdagavond het hoofdstuk zuurstof voor ondernemen op het fiscale luik na en het hoofdstuk over de multiculturele samenleving volledig afgerond. Zo kondigde formateur Guy Verhofstadt donderdagochtend op een persbriefing aan. Liberalen, socialisten en Spirit raakten het eens dat met de gewesten en de ondernemingen een stappenplan zal uitgewerkt worden om te komen tot uitgaven inzake ontwikkeling en onderzoek ten belope van drie procent van het bruto binnenlands product. Er komen maatregelen om het aantal startende ondernemingen te laten toenemen onder meer door startende KMO's een eerste schijf van krediet gratis toe te kennen en startende ondernemers het eerste jaar een financiële stimulans te geven die gelijk is aan het wachtgeld dat ze normaal zouden ontvangen. Vanaf 1 juli 2005 komt er een uniek startersformulier waardoor de procedure om een onderneming te starten binnen de drie dagen afgehandeld kan worden. Ook de scoiaal-fiscale omgeving voor KMO's wordt verbeterd.
De discussie over de openingsuren werd nog niet afgerond. De formateur stelt een systeem voor zoals momenteel in toeristische gebieden van kracht is. Het hoofdstuk voorziet tevens een betere bescherming van de consument en de oprichting van één raad voor de mededinging met verschillende kamers die de bestaande mededingingsautoriteiten die vandaag voor de verschillende sectoren bestaan moet vervangen. De toekomstige regering gaat ook binnen de Europese Unie streven naar een coalitie om een aantal BTW-tarieven te verlagen, met name in de horeca, de bouw en de muzieksector. Het hoofdstuk over de multiculturele samenleving bevat een serie maatregelen inzake inburgering, emancipatie, een beter onthaal van migranten, de aanpassing van de vreemdelingenwet en een harmonisatie van de verblijfstatuten.

Voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers worden samen met de gemeenschappen instellingen opgericht en gefinancierd die een bescherming moeten bieden tegen het misbruik van deze minderjarigen. De gesloten centra worden gehumaniseerd en binnen de centra komen speciale afdelingen voor gezinnen. Inzake racisme wil de regering dat misdrijven inzake racisme en negationisme daarwerkelijk door de correctionele rechtbanken worden berecht. Daders riskeren hun burgerlijke en politieke rechten te verliezen. De toekomstige coalitiepartners gaan bedrijven aanmoedigen via diversiteitsplannen om vreemdelingen aan te werven. Vreemdelingen zullen ook aangemoedigd worden om deel te nemen aan vorming en selectie voor de administratie. Wat de asielprocedure betreft, wil de regering met de Raad van State nagaan hoe de procedure kan worden aangepast om meer in het bijzonder de achterstand bij de Raad van State weg te werken.
MEEST RECENT