Kamer wil aanbevelingen ombudsmannen beter uitvoeren

Print
In 2002 behandelden de federale ombudsmannen na een schifting van de 5.848 klachten 3.551 dossiers ten gronde. Daarvan werden er 1.987 afgesloten. Nieuwe evoluties vielen er in 2002 niet te noteren, behalve dan de daling van het aantal dossiers dat met Financiën te maken heeft. Financiën blijft met 1.315 klachten koploper in absolute termen, gevolgd door Binnenlandse Zaken (827), waar het aantal klachten rond de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied is toegenomen. Klachten rond sociale materies staan ook nu weer op drie.
Zowat de helft van de klachten rond Justitie hebben te maken met het gevangeniswezen. Dat toont volgens Monette aan dat er een groot probleem bestaat rond overbevolking, waar de mensenrechten volgens hem in het gedrang dreigen te komen. Een derde van de klachten was onterecht. In een kwart van de gevallen werden wel dysfuncties vastgesteld, maar konden die na een tussenkomst worden rechtgezet. Bij nog een kwart kon geen oordeel geveld worden of was er onvoldoende informatie beschikbaar. In 1 op 10 gevallen was echt sprake van onbehoorlijk bestuur. Het gaat dan om het niet respecteren van een redelijke termijn, onzorgvuldig handelen, weigeren om informatie door te spelen of gewoon de wet niet naleven. Monette toonde zich ongerust over het stijgende aantal dossiers waarin de wet gewoon niet wordt toegepast.

Zoals gebruikelijk formuleerden de twee ombudsmannen ook nu weer een aantal aanbevelingen. Zo vragen ze bijvoorbeeld aan het parlement of de regering om de fiscale werkloosheidsval weg te werken. Die zorgt ervoor dat werkloze 50-plussers worden ontmoedigd opleidingen te volgen, aangezien de vergoeding die ze ervoor krijgen ervoor kan zorgen dat ze geen belastingvrijstelling meer krijgen. De vergoeding beschouwen als een werkloosheidsuitkering kan hiervoor een oplossing zijn. Daarnaast pleiten Wuyts en Monette ervoor om wettelijk vast te leggen dat banken geen volledig beslag kunnen leggen op het inkomen van wanbetalers dat op een bankrekening staat. Er moet volgens hen altijd een wettelijk minimum overblijven, zodat de betrokkenen nog kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Kamervoorzitter Herman De Croo beloofde dinsdag bij de voorstelling van het jaarverslag dat het parlement en de bevoegde commissies de aanbevelingen van de ombudsmannen voortaan beter zal opvolgen. De Kamer wijzigt daarvoor zijn huishoudelijk reglement. Bedoeling is dat de vaste commissies zich minstens 1 keer per trimester buigen over de aanbevelingen en af en toe gezamenlijke vergaderingen beleggen met de commissie voor verzoekschriften, die zich gebruikelijk bezighoudt met de ombudsdienst. Leden van deze laatste commissie moeten er straks ook op toezien dat de vaste commissies werk maken van de aanbevelingen. "Het is belangrijk dat met de aanbevelingen iets gebeurt, anders wordt de frustratie van de burger tegenover de politiek nog groter", stelde de kamervoorzitter.

Het mandaat van Wuyts en Monette is eigenlijk al afgelopen. In afwachting van de nieuwe wet die in het parlement voorligt, blijven ze nog vier maanden langer aan. Maar wellicht zal ook dit niet volstaan. De Kamer wil komaf maken met de automatische herbenoeming van de federale ombudsmannen na een positieve evaluatie. Ze keurde daarom een wet goed die bepaalt dat kandidaat-ombudsmannen een examen moeten afleggen. De Senaat schoot die regeling onlangs echter af, zodat de Kamer zich opnieuw moet uitspreken over de wettekst. Het jaarverslag is te lezen op de website www.federaalombudsman.be.
MEEST RECENT