Geen strafklacht in de VS tegen ex-auditcomité L&H

In de VS loopt er geen strafklacht tegen een aantal ex-bestuurders van L&H. Dat zeggen Dirk Cauwelier, Marc De Pauw en Etienne Vandendriessche. De drie willen via Belga reageren tegen een artikel in De Morgen van eerder deze week. In dat artikel, waarin hun namen waren genoemd, werd gesteld dat een aantal van de ex-bestuurders van L&H zou doorverwezen zijn door het District Court for the District of Massachusetts.

Kdejager

BR>

Dirk Cauwelier, Marc De Pauw en Etienne Vandendriessche vormden een intern auditcomité dat na de berichten over onregelmatigheden de boekhouding onder de loep nam. Volgens de raadsman van deze drie ex-bestuurslui loopt er geen enkele strafprocedure tegen hen in de VS. Wel loopt er een burgerlijke procedure met het oog op het bekomen van schadevergoeding.

De beslissing van de rechtbank kadert in een onontvankelijkheidsvordering (motion to dismiss) die door de externe bestuurders werd ingediend. Deze "motion to dismiss" heeft louter tot doel om na te gaan of het feitenrelaas dat door de eisers (gedupeerde aandeelhouders) wordt geponeerd, niet te vaag en algemeen is om bepaalde personen in de procedure te houden.

"In het kader van deze vordering verricht de rechtbank geen enkel feitelijk of inhoudelijk onderzoek van de zaak. De rechter toetst louter of het verhaal van de eisers voldoende specifiek is. Hoewel dit een zeer marginale toets is, valt op dat reeds in deze fase een hele reeks externe bestuurders buiten de zaak moesten gesteld worden", aldus advocaat Frank Wijckmans.

Het feit dat de rechter in deze stand van de procedure de externe bestuurders die deel uitmaakten van het auditcomité van L&H niet meteen buiten de zaak heeft gesteld, was volgens de advocaat enigszins te voorspellen. "Het auditcomité heeft immers een belangrijke rol gespeeld bij het aan het licht brengen van de problematiek bij L&H. Hoewel de eisers weinig concreets aanhalen tegen deze externe bestuurders, heeft de rechter ervoor geopteerd om hen niet meteen uit de zaak te laten. Van enige "doorverwijzing" is hoe dan ook geen sprake.", stelt hij.

De procedure ten gronde moet nog starten. Het is pas dan dat de aandeelhouders hun aanspraken op schadevergoeding zullen moeten staven met bewijsmiddelen. Er is nog geen duidelijkheid wanneer een uitspraak ten gronde kan verwacht.

Nu in het nieuws