Duwvaartkanaal is definitief geschrapt

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) schrapt met een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) de reservatiezone voor het Duwvaartkanaal. Hierdoor krijgen de eigenaars die vroeger al op het tracé hadden gebouwd, na ruim twintig jaar de zekerheid dat ze toch niet worden onteigend.

ghouben

De plannen voor het duwvaartkanaal - die destijds werden geraamd op 500 miljoen euro - dateren uit de jaren zestig, maar werden zeer concreet in het begin van de jaren zeventig.Toen laaide ook het protest sterk op, met enkele manifestaties waar duizenden mensen aan deelnamen.

Het project stak de voorbije twee decennia als een monster van Loch Ness geregeld de kop op, omdat het bouwverbod in de zone van het tracé bleef bestaan en de eigenaars geen rechtszekerheid kregen, zodat de vrees voor een onteigening nooit helemaal wegebde.

“Met de in het Masterplan voorziene modernisering van het Albertkanaal tussen Antwerpen en Oelegem verkrijgt de Antwerpse haven de kwalitatieve en concurrentiële achterlandverbinding die nodig is om haar internationale verbindende functie te versterken. Ook de ontsluiting van de Waalse waterwegen is hiermee verzekerd. Daardoor is het Duwvaartkanaal tussen Oelegem en Zandvliet niet langer nodig”, zegt Dirk Van Mechelen.

Hij heeft het voorontwerp van het uitvoeringsplan overgemaakt aan de bestendige deputatie van Antwerpen, de betrokken gemeentebesturen en de adviesorganen zodat op 12 december een plenaire vergadering op de agenda staat. Daarna volgt het openbaar onderzoek.“Ik verwacht dat het uitvoeringsplan definitief kan vastgelegd worden voor het midden van 2003,na de verwerking van alle opmerkingen en adviezen”, aldus de minister. Met dit ontwerp voert hij de beslissing van de Vlaamse regering van oktober 2000 uit.

Nu in het nieuws