Spuitgasten Sint-Niklaas vragen meer belangstelling

“Het actuele veiligheidsbeleid richt zich in hoofdzaak op de aspecten van politie en justitie. Wij vragen met aandrang om brandweer en rampenbestrijding als onderdeel van de veiligheidszorg op te nemen in de volgende regeringsverklaring”, stelde brandweercommandant Marc Van de Velde in zijn toespraak naar aanleiding van viering van de patroonheilige Sint-Barbara.

ghouben

Het was niet de eerste keer dat de korpschef van de Sint- Niklase spuitgasten hamerde op de politieke onderwaardering van het brandweerwerk. “Veiligheid houdt meer in dan alleen maar de bestrijding van de criminaliteit”, vervolgde de korpschef.

“Wij dringen aan op meer aandacht voor de brandweer en rampenbestrijding. Er moet absoluut klaarheid komen over de bevoegdheden inzake brandweerbeleid: een operationele dienst is gebaat bij een snelle besluitvorming. Er is behoefte aan een eenduidige langetermijnvisie en - beleid.”

Marc Van de Velde benadrukte tevens de toename van de risico’s bij interventies. Hij haalde in dat verband de statistieken aan van de storm van 27 oktober laatstleden. “Die zondag kwamen er 285 meldingen binnen. De daaropvolgende dagen liepen er nog eens 213 binnen. Op de dag van de storm zelf werden door vijftig manschappen al 120 oproepen behandeld.Het duurde uiteindelijk één week om alle meldingen te behandelen, omdat de meeste tussenkomsten met de autoladder moesten gebeuren”, lichtte de brandweercommandant toe.

Nu in het nieuws