Debat Septemberverklaring: goedgekeurd tijdens stemming

Het Vlaams Parlement heeft woensdagnamiddag tijdens een stemming meerderheid tegen minderheid het licht op groen gezet voor de Septemberverklaring.

Belga

In zijn repliek op het debat benadrukte minister-president Patrick Dewael dat de begrotingsmethode van de Vlaamse regering orthodox is. Wat de groeiparameter betreft, zei hij dat bij de begrotingscontrole zal worden bekeken of bijsturing nodig is. Inzake de economische conjunctuur zei Dewael dat er inderdaad redenen zijn om zich zorgen te maken, maar hij benadrukte dat er ook goed nieuws is. Vlaanderen staat momenteel in voor 78 pct van de totale Belgische export en de buitenlandse investeringen in Vlaanderen tijdens de eerste jaarhelft zijn zeer goed.

Dewael wees erop dat de Vlaamse begroting voor het zesde opeenvolgende jaar een overschot vertoont en vergeleek dat met de begrotingssituatie in verschillende omringende landen, die in het rood gaan en het Europees stabiliteitspact onder druk zetten. Dewael zei dat de federale overheid instaat voor de verlaging van de vennootschapsbelasting en de loonvorming, maar dat Vlaanderen via de fiscaliteit haar steentje bijdraagt om het consumentenvertrouwen op te krikken.

De minister-president verwees naar het probleem van de jeugdwerkloosheid en zei voorstellen aan de sociale partners te hebben gevraagd. Bij de begrotingscontrole komen er alleen middelen op tafel als er ook voorstellen zijn, aldus de minister-president. Hij riep op tot een creatief werkgelegenheidsakkoord, waarbij de sociale partners niet eerst afwachten wat er op federaal vlak uit de bus komt.