Sevesocampagne "Chemische risico's, geen paniek!"

Wat moet je doen wanneer een chemisch alarm wordt afgekondigd in een bedrijf in je buurt ? "Luister, ga naar binnen, sluit ramen en deuren, luister naar radio of kijk TV voor alle noodzakelijke informatie, laat de kinderen op school en vermijd te telefoneren om de lijnen vrij te houden voor hulpdiensten", dat zijn de vijf acties van de Sevesocampagne die minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duqesne dinsdag lanceerde.

Belga

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarljke stoffen worden geproduceerd, behandeld, gebruikt of opgeslagen. Die bedrijven, vooral raffinaderijen en chemische bedrijven, zijn genoemd naar de Italiaanse gemeente Seveso waar zich in juli 1976 een ongeval voordeed waarbij het giftige gas dioxine werd uitgestoten. "Zes jaar na het ongeval in Seveso, in 1982, is door Europa een eerste richtlijn uitgevaardigd om dergelijke ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. In 1996 kwam een tweede richtlijn die in mei 2001 in de Belgische wet als 'Seveso bis' werd opgenomen", herinnerde minister Duquesne dinsdag.

Met de nieuwe wetgeving, die de drempelwaarde van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarboven een onderneming onderworpen is aan de Sevesowet, steeg het aantal 'Sevesobedrijven' in ons land van 82 naar 138. Dat zette de minister aan tot een nieuwe informatiecampagne, Chemische risico's ?, geen paniek!", nationaal en lokaal. Een televisiespot toont vanaf dinsdag wat men moet doen bij een chemisch ongeval. Een website, www.seveso.be, is ter beschikking voor meer informatie.

De lokale campagne wordt georganiseerd in de gemeenten waar Seveso-installaties gevestigd zijn. Inwoners zullen er affiches en brochures krijgen en bij festiviteiten zullen de inwoners vragen kunnen stellen aan verantwoordelijken van de Seveso-installaties. Fedichem, de federatie van de chemische industrie in België, betreurt de titel van de campagne. Zo stelt de federatie dat de campagne enkel de aandacht vestigt op de chemische sector "terwijl 80 pct van de bedrijven in de chemische sector geen Sevesobedrijven zijn, en meer dan één vierde van de Sevesobedrijven niet behoren tot de chemische sector". De Federatie meent dat door de nieuwe campagne men nu alle chemische bedrijven als "gevaarlijk" zal bestempelen.

Sinds de eerste Seveso-richtlijn is een fonds opgericht waarvoor Sevesobedrijven een heffing betalen. Jaarlijks wordt ongeveer 5 miljoen euro op dit fonds gestort. Dankzij dit fonds konden hulpdiensten worden uitgerust met specifieke interventiemiddelen en zijn onder meer sirenes geplaatst in risicobuurten om de bevolking te kunnen waarschuwen bij ongevallen. Op 5 oktober zullen de sirense voor het eerst getest worden. Nadien volgen testen elke eerste zaterdag van de maanden januari, april, juli en oktober tussen 12 en 13 uur. De sirenes kunnen niet allen tonen produceren maar ook gesproken boodschappen uitzenden.