Verplichte tewerkstelling allochtonen: werkgevers tegen, ABVV voor

De werkgeversorganisaties VBO, VEV en Unizo zien het voorstel van minister van maatschappelijke integratie Johan Vande Lanotte om bedrijven te verplichten een bepaald aantal migranten aan te werven niet zitten. De socialistische vakbond ABVV is wel positief, maar pleit voor een beleid ten voordele van alle achtergestelde groepen.

Zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen, het Vlaams Economisch Verbond als de Unie van Zelfstandige Ondernemers wijzen er dinsdag in een reactie op dat het bedrijf nog altijd zelf moet kunnen kiezen wie ze het meest geschikt vinden voor een job. Een verplichting opleggen werkt stigmatiserend voor migranten en kan een averechts effect sorteren, luidt het. Het kan volgens het VBO immers leiden tot het ontslaan van andere werknemers.

Het VBO stelt dat het aantal werklozen onder niet-EU-burgers tussen 1998 en 2001 met maar liefst 17 procent is afgenomen. Wellicht heeft dat te maken met de versoepelde naturalisatiewetgeving. Volgens Unizo staat een verplichting haaks op een doeltreffend personeelsbeleid. De KMO-organisatie wijst er daarnaast op dat in kleine en middelgrote bedrijven gemiddeld meer allochtonen werken. "Van alle werkende allochtonen zijn er 44,7 procent actief in bedrijven met minder dan 50 werknemers, terwijl deze bedrijven in totaal 33,7 procent van alle werknemers aan het werk zetten", stelt Unizo-woordvoerder Ronny Lannoo.

Unizo kaatst de bal terug naar de overheid, die zelf niet het goede voorbeeld geeft. "Want het aantal allochtone werknemers bij overheidsdiensten is vele malen lager dan bij KMO's". Tot slot benadrukt de organisatie dat zijzelf en de KMO's al heel wat inspanningen terzake leveren. Er moeten echter nog meer positieve acties worden opgezet waarbij behalve de werkgevers ook de vakbonden, de werknemers en de hele samenleving betrokken worden, klinkt het.

Het VEV en de Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid stellen dat de discriminatie tegenover migranten inderdaad dient te worden aangepakt, maar vragen tegelijkertijd aandacht voor alle doelgroepen. Gehandicapten en oudere werknemers komen op de arbeidsmarkt immers nog minder aan de bak dan allochtonen. Het VEV wil naar eigen zeggen helpen aan het beter op elkaar afstemmen van de zoek- en aanwervingskanalen. "Tal van werkgevers zeggen bijvoorbeeld dat ze allochtonen in dienst willen nemen, maar stellen ook vast dat er geen allochtonen solliciteren". De werkgeversorganisaties zien tot slot wel iets in de verplichting voor migranten om Nederlands te leren. "De kennis van de taal is één van de belangrijkste integratiekanalen", meent het VBO. Het VEV beklemtoont dat de Vlaamse regering zich dit bij het begin van de legislatuur had voorgenomen.

De Vlaamse vleugel van het ABVV staat wel positief tegenover het voorstel. De socialistische vakbond pleit voor de veralgemening van "diversiteitsplannen". Dat houdt in dat alle bedrijven in overleg met de vakbonden een plan opstellen waarin doelstellingen naar voren worden geschoven inzake instroom en doorstroom van allochtonen, gehandicapten, oudere werknemers of gelijke kansen worden voorzien voor mannen en vrouwen. Indien de sociale partners het hierover op federaal, regionaal of sectoraal niveau niet eens geraken, moet de overheid zijn verantwoordelijkheid opnemen en dit wettelijk opleggen, meent de ABVV.

De vakbond wil dat de overheid eindelijk werk maakt van een "sluitend aanbod" aan taalopleidingen", niet alleen voor nieuwkomers, maar ook voor allochtonen die al een tijd in ons land verblijven. Dit moet bij de opmaak van de begroting 2003 aangekaart worden, luidt het.

Nu in het nieuws