Benoeming VRT-top: CD&V dreigt met Raad van State

"U neemt een risico, want deze benoeming kan aangevochten worden bij de Raad van State", waarschuwde Vlaams Parlementslid en ex-mediaminister Eric Van Rompuy (CD&V) zijn opvolger Dirk Van Mechelen (VLD), maandag in de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Belga

Die werd inderhaast samengeroepen om het met de minister te hebben over de benoeming van de nieuwe VRT-top. Van Rompuy vond die beslissing strijdig met het minidecreet van '96. "Geknoei" noemde Van Rompuy die benoeming, zoals hij dat zaterdag al gezegd had in de krant Het Laatste Nieuws. "In de notulen staat iets dat onwettig is." Zijn CD&V-collega Carl Decaluwe dreigde ermee naar de Raad van State te stappen indien het decreet niet correct zou toegepast worden.

Van Mechelen antwoordde dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juli '02 zonneklaar was: Tony Mary als gedelegeerd bestuurder, Christina Von Wackerbarth als adjunct-gedelegeerd bestuurder bijzonder belast met de kwaliteitsbewaking van de programmatie. Of dat in overeenstemming is met het mini-decreet, zal onderzocht worden. Van Mechelen is daar door de regering mee belast. Indien dat nodig is, zal er een aanpassing komen in de vorm van een nieuw decreet.

Andere mogelijkheden zijn een statutenwijziging van de VRT of een delegatie van zijn bevoegdheden door Mary aan Von Wackerbarth. Dat werd op 16 juli reeds beslist, zei Van Mechelen. Op 19 juli voerde Van Mechelen de benoeming van Mary uit. Van Von Wackerbarth was dan plots geen sprake meer, merkte Van Rompuy op. "Omdat daarmee uitvoering gegeven werd aan de eerste beslissing van 16 juli: de aanstelling van Mary. De uitvoering van de andere beslissingen wordt onderzocht", antwoordde de minister. Geen onwettige situatie dus.

Na het woord en wederwoord van minister en ex-minister ontaardde de discussie in de commissie bijna in een scheldpartij tussen commissieleden van de meerderheid en CD&V. Commissielid Marino Keulen beschuldigde er de CD&V van te willen stunten. "Sukkelaar", riep Carl Decaluwe (CD&V) hem toe. Voor sp.a'er Bruno Tobback is de geest van het mini-decreet belangrijker dan de letter. De geest is dat de autonomie van de VRT moet behouden blijven.

Volgens Mieke Van Hecke (CD&V) wordt de beslissing van de regering in het decreet "gewurmd" omdat Mary zal moeten uitvoeren wat de regering voor hem beslist heeft. "Waar is de onafhankelijkheid van de gedelegeerd bestuurder die in het mini-decreet staat?" vroeg ze zich af. Carl Decaluwé kondigde aan dat de CD&V een wijziging van het decreet niet zou goedkeuren.

Het Vlaams Blok sloot zich bij de kritiek van de CD&V aan en betreurde bovendien het gebruik van de Engelse termen CEO en COO. Van Mechelen gaf aan dat daar uiteindelijk zal van afgezien worden. Von Wackerbarth wordt waarschijnlijk "directeur operationele zaken".