Decreten controle overheidscommunicatie goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft dinsdag drie decreten goedgekeurd die een controle invoeren op de overheidsvoorlichting. Regeringsmededelingen die over de schreef gaan, worden bestraft met een publieke blaam.

Belga

De decreten werden gezamenlijk door de meerderheid en CD&V ingediend. Ze geven uitvoering aan de nieuwe bevoegdheden die Vlaanderen heeft gekregen in het kader van het Lambermont-akkoord. Tot nu toe was de federale overheid bevoegd voor de controle op mededelingen van de Vlaamse regering. Vlaanderen wordt ook bevoegd voor de controle op de verkiezingsuitgaven. Een decreet daarover is in het vooruitzicht gesteld.

Voor de controle op de algemene overheidscommunicatie die uitgaat van de Vlaamse regering en de diensten van het Vlaams Parlement wordt volgens één van de dinsdag goedgekeurde decreten bij het parlement een expertencommissie opgericht die uit 15 leden bestaat. Het gaat om academici en mensen die werkzaam zijn geweest als journalist of op het gebied van de overheidscommunicatie.

De commissie zal normen opstellen voor de communicatie-initiatieven van de Vlaamse overheid en waken over de naleving ervan. Dat kan na een klacht of ambtshalve. De commissie kan een sanctie uitspreken door een negatief advies bekend te maken. Voor de controle op gepersonaliseerde mededelingen van de Vlaamse regering of één van haar leden wordt in een tweede decreet een parlementaire controlecommissie opgericht. Het decreet is van toepassing op elke voor het publiek bestemde mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibiliseringscampagne of elk ander communicatie-initiatief, ongeacht de gebruikte kanalen of media.