Ministerraad akkoord over sociale bescherming kunstenaar

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsontwerp dat het sociaal statuut van de kunstenaars regelt. Het ontwerp moet nog voor advies naar de Nationale Arbeidsraad en een aantal organen zoals de RSZ. Daarna moet ook nog de Raad van State advies geven. Premier Verhofstadt hoopt dat het statuut nog deze legislatuur door het parlement goedgekeurd wordt.

Belga

Het wetsontwerp bepaalt dat alle kunstenaars die in opdracht artistieke prestaties leveren, worden ondergebracht onder de sociale bescherming van de werknemers. Wie kan aantonen dat hij sociaal-economisch niet in dezelfde verhouding staat tot zijn opdrachtgever als een werknemer tot zijn werkgever, kan kiezen voor een zelfstandigenstatuut.

Daarnaast wordt een specifieke vermindering van de sociale bijdragen ingevoerd voor opdrachtgevers van kunstenaars. Er zijn geen werkgeversbijdragen verschuldigd voor het loongedeelte van 4,5 euro per uur of 35 euro per dag. Voor scheppende kunstenaars die een globale vergoeding ontvangen, gebeurt een omrekening naar aangegeven arbeidsdagen.

Occasionele "gebruikers" van kunstenaars zoals jeugdverenigingen of cafés die een muziekoptreden organiseren, kunnen beroep doen op artistieke intermediaire structuren.

Het ontwerp voorziet tevens dat de kinderbijslag, het vakantiegeld en de arbeidsongevallen voor alle kunstenaars die vallen onder werknemersregeling geregeld en uitbetaald worden door de Rijksdienst voor Kinderbijslag, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en het Fonds voor Arbeidsongevallen.