BOIC blijft timmeren aan nieuwe strategie

BRUSSEL -

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) blijft timmeren aan zijn nieuwe strategie. In het kader daarvan werd ook het departement Topsport georganiseerd. Het departement wil in samenwerking met de verschillende federaties vooral werk maken aan een betere omkadering van de atleten. Federaties die daarin tekort schieten, zullen in de toekomst niet langer kunnen rekenen op steun van het BOIC.

BELGA

Bedoeling is om op termijn een olympische selectie over te houden waarin nog slechts 30 à 40 atleten figureren, die op de Spelen effectief een rol van betekenis kunnen spelen (lees: een finale kunnen halen). De steun vanuit het BOIC zal zich grotendeels toespitsen op die welbepaalde atleten. Selecties zullen via duidelijk vooropgestelde, objectieve criteria geschieden.

Op korte termijn spitst het BOIC zich vooral toe op de uitbouw van een kader rond individuele atleten, op middellange termijn moeten de verschillende federaties structureel veranderingen doorvoeren. "Topsportsucces is maakbaar", is de overtuiging van het BOIC. "Maar daarvoor zijn momenteel onvoldoende middelen beschikbaar", zegt Guido De Bondt, de Secretaris-Generaal van het BOIC. "Zolang dat niet het geval is, zal het BOIC keuzes moeten maken", luidt het.

Voor 2002 beschikt het BOIC over een budget van 3 miljoen euro (120 miljoen frank), uit te besteden aan subsidies. Binnenkort gaat het BOIC rond de tafel zitten met de verschillende federaties. Zij die niet over een degelijke structuur beschikken, en niet de intentie hebben er effectief één op poten te zetten, zullen niet langer subsidies ontvangen. Voor zij die wel nog subsidies ontvangen, is de steun niet langer onvoorwaardelijk. Het BOIC gaat een permanente evaluatie doorvoeren.

Dat het BOIC het niet enkel bij woorden houdt, blijkt uit de cijfers die het comité dinsdag voorlegde. Om een structurele werking op te starten, verhoogt het BOIC het budget voor werking op langere termijn van 6 naar 20 procent. Aan de omkadering koppelt het BOIC een resultaatsverbintenis. Er zal gekeken worden naar de resultaten en progressie van de individuele atleten.

Nu in het nieuws