Dada-plan van Gents onderwijsschepen Van den Bossche voorgesteld

Meer inspraak en inbreng van leerlingen, een ander toetsbeleid waarbij eerder begeleiding dan beoordeling centraal staat en een inperking van het huiswerk. Dat zijn enkele krachtlijnen uit het "dada-plan", het ontwerp van het stedelijk beleidsplan onderwijs en opvoeding 2001-2006 van Gent schepen van Onderwijs Freya Van den Bossche.

BELGA

De SP.A-schepen noemt het zelf een heel ambitieus plan, dat nog verder besproken zal worden, maar tegen maart 2002 op punt moet staan. "Dada is het eerste woordje van veel kinderen, maar ook een verwijzing naar de kunstvorm. Bedoeling is zoveel mogelijk in te spelen op de veranderingen die optreden in de maatschappij", aldus Van den Bossche over de naamkeuze voor het plan.

Kernpunten zijn de vaststelling dat het gemiddelde kind niet bestaat, dat elk kind de mogelijkheid moet hebben zich te ontplooien en gelijke kansen moet krijgen. Financiële, taal- en culturele drempels moeten worden weggewerkt en samenwerkingsverbanden zijn een noodzaak voor de toekomst, niet alleen tussen of binnen scholen, maar ook tussen verschillende netten en sectoren binnen de maatschappij.

Het plan staat volgens de schepen bol van nieuwe initiatieven: meer inspraak en inbreng van leerlingen via 'zeg-het-zelfdagen', de creatie van laptop-pools waardoor jongeren thuis het internet kunnen verkennen, een ander toetsbeleid waarbij niet de beoordeling maar begeleiding centraal staat, impulspauzes voor leerkrachten om ervaring op te doen in bedrijfsleven en het huiswerk in het basisonderwijs wordt in vraag gesteld.

Voorts wordt onder meer gepleit voor het principe van gratis onderwijs. De kosten voor leermiddelen en daguitstappen moeten door de inrichtende macht gedragen worden en meerdaagse uitstappen krijgen een kostenplafond. Voor de resterende kosten moet de mogelijkheid bestaan tot gespreide betaling over het hele jaar, zodat de maand september niet langer een dure maand is, aldus Van den Bossche.

Zelfs schoolsponsoring staat opgenomen in het plan als te realiseren project. "Als sponoring verenigbaar is met pedagogische taken en doelstellingen, waarom niet?", vindt de SP.A-schepen.

Nu in het nieuws