Politieke afspraken zonevreemde woningen in decreet omgezet

Nog vóór het zomerreces kunnen de politieke afspraken over een regeling voor de zonevreemde woningen in het plenaire Vlaams Parlement worden goedgekeurd. De bevoegde commissie zette donderdag immers het licht op groen voor de meerderheidsamendementen op het decreet over de ruimtelijke ordening.

BELGA

De Vlaamse regering en de meerderheidspartijen VLD, SP, Agalev en VU-ID werkten eerder een regeling uit voor de naar schatting 150.000 zonevreemde woningen. Dat zijn legale huizen die bij de opmaak van de gewestplannen in een niet-woonzone terecht zijn gekomen.

Krachtens het akkoord krijgen zonevreemde woningen in niet-kwetsbare gebieden een set van basisrechten. Het gaat om een permanente regeling. De basisrechten bepalen dat verbouwing, uitbreiding of herbouwing van zonevreemde woningen mag tot maximaal 850 m3. Voor woningen die van zonevreemd in zone-eigen veranderen, zal in principe geen belasting (planbaten) moeten betaald worden, tenzij er sprake is van speculatie of een grote meerwaarde wordt gerealiseerd.

De CVP deed donderdag nog een aantal voorstellen. Ze diende via Gerald Kindermans amendementen in om basisrechten te voorzien voor alle zonevreemde woningen (dus ook in de kwetsbare gebieden), om alle planbaten af te schaffen en om een recht van aankoop van de overheid te eisen als de basisrechten niet worden gerespecteerd.

De amendementen van de oppositie werden echter verworpen. Wel werd een gezamenlijk amendement goedgekeurd dat het mogelijk maakt gedurende één jaar een regularisatieaanvraag in te dienen voor niet-vergunde werken die krachtens de nieuwe criteria voor vergunning in aanmerking komen.

Nu in het nieuws