Boerkaverbod redt vooral het gezicht van de politiek

Het boerkaverbod van 1 juni 2011

Gva.be

is perfect in lijn met de grondwet.

Dat is de conclusie van het

Grondwettelijk Hof na anderhalf

jaar juridisch getouwtrek. Het lijdt dus

geen twijfel meer: de boerka is een verboden

kledingstuk. Als u er al één tegenkomt

in ‘t Stad, mag u die dame daar gerust op

wijzen. Als de politie dat doet, moet de

draagster daar 150 euro voor betalen of

riskeert ze zeven dagen cel. Dat zal haar

leren onderdrukt zijn.<br /><br />

Het bericht deed me denken aan eenfantastische grap van Michael Van Peel:“Er zijn in België zeven geregistreerde dragersvan een boerka. Zeven! Is dat al diemiserie waard? Debatteren, wettekstenmaken, het Staatsblad… Je moet hun kledijniet verbieden om ze te kunnen identificeren.Plak er toch gewoon een nummerop. Makkelijk zat.”<br /><br />

Met mijn excuses aan Van Peel. Hij vertelthem beter. Het punt is: de man heeftoverschot van gelijk. Het hele overheidsapparaatin gang zetten om een handvolfanatici tegen te houden, is niet alleen potsierlijk.Het werkt ook niet. De wetgeverhaalde drie argumenten aan om de boerkate verbieden. Ten eerste: de openbareveiligheid. Burgers moeten herkenbaarblijven. Twee: de gelijkheid tussen man envrouw. En drie: we vormen een samenlevingdie de individualiteit van een persoonbelangrijker vindt dan zijn/haar religieuzeafkomst.<br /><br />

Als je die drie punten even zonder hysteriebekijkt, moet je vaststellen dat dewetgever het doel drie keer voorbijschiet.Ten eerste: burgers die van plan zijn omde openbare veiligheid te schaden, storenzich niet aan een verbod om hun gezicht tebedekken. Zo sympathiek zijn criminelenniet. Twee: het verbieden van een boerkazal een extremist niet doen inzien dat zijnvrouw zijn gelijke is. Het zal hem er veeleertoe aanzetten zijn vrouw in veiligheidte brengen in een andere kooi. Bijvoorbeelddoor haar in huis op te sluiten. Endrie: je kan als samenleving de individualiteitwel belangrijker vinden dan de religieuzeafkomst. Als dat individu het andersziet, schuilt de overtuigingskracht zeldenof nooit in de kleerkast van zijn vrouw.<br /><br />

Het verbod is er en moet nu ook gehandhaafdworden. Al was het maar om het gezichtvan de wetgever te redden. Maar datis dan ook het enige wat het boerkaverboddoet. De vrouw die de boerka moet dragen,zal in het beste geval uit het straatbeelden het maatschappelijk debat verdwijnen.Onderdrukte vrouwen verdienenbeter.<br /><br />

<strong>Michael Lescroart Chef Metropool gvabrieven@concentra.be</strong>

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws