De Schoolstraat en Oelegemsteenweg en de bomen daar blijven de inzet van een strijd tussen voor- en tegenstanders van de kap ervan.© RR

Nieuwe hindernis voor heraanleg Oelegemsteenweg en Schoolstraat: provincie weigert vergunning voor bronbemaling

Schilde, Oelegem -

Het is nu helemaal zeker dat de eerste spadesteek voor heraanleg van de Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg niet meer zal gebeuren voor 2025. De provincie weigert Pidpa een vergunning voor de noodzakelijke bronbemaling van dit groot openbaar werk. Groen en CD&V dringen erop aan dat N-VA en Open Vld van de vertraging gebruikmaken om te bekijken of de 137 bomen langs de Oelegemsteenweg wel zo nodig voor de bijl moeten.

Jan Auman

Op 7 december 2022 had minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) na enkele beroepsprocedures nog een vergunning afgeleverd voor deze werken. Tegen die beslissing loopt nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die wilden de betrokken overheden – Pidpa, lokaal bestuur Schilde en De Lijn – sowieso nog afwachten alvorens van start te gaan.

Maar de bestendige deputatie zorgt nu voor een extra hinderpaal: de aangevraagde bronbemaling (afvoer van water uit de bodem) noodzakelijk om de rioleringswerken te kunnen uitvoeren, wordt geweigerd, na ongunstig advies van de provinciale omgevingsambtenaar.

Pidpa heeft berekend dat het aantal bemalingsdagen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, wordt ‘beperkt’ tot 183 dagen. “In totaal zal 237.000 kubieke meter grondwater opgepompt worden. Er wordt een daling van het grondwaterpeil tot 5,7 meter onder het maaiveld verwacht”, aldus Peter Van Achteren van Dorp24, de beweging die Groen en CD&V verbindt.

“Waar moet al dat water naartoe? Pidpa geeft aan dat infiltratie ter plaatse technisch niet haalbaar is. Ecologisch gezien is dat nochtans de beste oplossing, maar wellicht te duur. Daarom zal een gedeelte van het bemalingswater afgeleid worden naar de baangrachten of naar de Klein Beek en de slotgracht van het domein het Open Poortje. Nog een optie is de gracht rondom de Pastorij in de Puttenhoflaan.”

De voorziene bronbemaling zou het grondwaterpeil bijna zes meter onder het maaiveld doen zakken.© VMM

MER

Ondanks de gunstige adviezen van zowel Schilde als Ranst heeft de provinciale omgevingsambtenaar een reeks pijnpunten opgenomen in zijn verslag. Zo zijn er geen maatregelen voorzien tegen de mogelijke verdroging van nabijgelegen natuurgebieden zoals de Schijnvallei. De ambtenaar stelt ook voor dat er opnieuw een advies wordt gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos, dat om onbekende redenen nooit zo’n advies heeft afgeleverd. En het dossier moet een ontheffing voor een milieueffectrapport (MER) of een (al dan niet goedgekeurd) project-MER bevatten. Dat is nu niet het geval.

De deputatie heeft die adviezen gevolgd en concludeert in haar weigeringsbesluit dat ‘de hinder en de risico’s voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.’

De weigering van een vergunning voor bronbemaling zet de rioleringswerken niet op de helling, maar zal voor de nodige vertraging zorgen. Volgens Dorp24 is het schepencollege in het vooruitzicht van een aanzienlijke subsidie veel te hard van stapel gelopen. “Buurtbewoners werden nauwelijks gehoord of geraadpleegd. Het dossier bevat ook volgens het lokale buurtcomité tal van onnauwkeurigheden, fouten en achterhaalde gegevens. De bomeneffectenanalyse is zeer oppervlakkig gebeurd en het openbaar onderzoek omtrent de bronbemaling verliep zo goed als ongemerkt. En nu blijkt dat er ook is voorbijgegaan aan de noodzaak van zoiets cruciaals als een milieueffectrapport (MER)”, aldus Van Achteren.

Een actie van Dorp24 eerder dit jaar om de aandacht te vestigen op de te kappen eigen.© RR

Fietspaden

Schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) zegt dat Pidpa en wellicht ook de gemeente in beroep zullen gaan, maar beseft dat deze nieuwe vertraging betekent dat dit project op het bord zal komen van de volgende bestuursploeg, die aan zet zal zijn na de lokale verkiezingen van oktober 2024.

“Jammer natuurlijk want ik weet uit goede bron dat de bewoners van onder meer de Schoolstraat echt wel uitkijken naar de heraanleg en de veilige fietspaden die hiermee gepaard gaan. We gaan doen wat nodig is, maar het heeft geen zin om het sparen van de 133 eiken opnieuw te heroverwegen. Dat is voldoende ernstig bekeken en de minister heeft trouwens opgelegd dat er evenveel nieuwe bomen in de plaats moeten komen.” 

Schepen Peter Mendonck betreurt dat de verkeersveilige aanleg van onder meer deze Schoolstraat op de lange baan geschoven wordt.© JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners