Inwoners kregen inspraak bij de herinrichting van Park Den Blijk.© Ward Bosmans

Willebroek wil inwoners op andere manier inspraak geven: vernieuwing buurtpark krijgt vorm door input van bewoners

Willebroek -

In Park Den Blijk in Willebroek stelde de gemeente haar nieuwe participatiebeleid voor. Men wil in de toekomst domeinoverschrijdende workshops organiseren, burgerinitiatieven stimuleren en inzetten op cocreatie. De toekomstvisie en het nieuwe beheerplan voor Park Den Blijk kwam al op die manier tot stand.

Ward Bosmans

“De hervorming van het participatiebeleid vond zijn oorsprong tijdens de coronapandemie”, zegt schepen voor Participatie Thierry Serrien (Groen). “We hebben de mensen toen opgeroepen om ideeën te geven om die moeilijke periode door te komen. Daaruit ontstonden de 12 Werken van Willebroek. We vonden dat zo’n waardevolle manier van werken dat we alles wat betreft burgerparticipatie onder de loep genomen hebben. We hebben ons de vraag gesteld hoe we onze inwoners nog meer kunnen betrekken bij het beleid. Het resultaat is dat alle adviesraden, behalve de wettelijk verplichte zoals Gecoro en de Jeugdraad, werden afgeschaft en vervangen door thematische workshops die we driemaal per jaar zullen organiseren. Op 23 maart vindt de eerste Willebroek Wil Wat-workshop plaats.”

Het nieuwe participatiebeleid steunt op een aantal pijlers. De eerste daarvan is ‘informeren’. Via allerlei kanalen wil men de inwoners actief informeren over het beleid en activiteiten. Voor de participatieprojecten is er een nieuw vast kanaal: www.willebroekwilwat.be. Een tweede pijler is ‘consultatie en advies’. De inwoners worden bevraagd over verschillende zaken. Dat gebeurt enerzijds via een digitaal burgerpanel waarop mensen zich kunnen inschrijven (www.willebroek.be/burgerpanel).

De vijver krijgt een meer centrale rol in Park Den Blijk.© Ward Bosmans

Anderzijds zijn er ook de Willebroek Wil Wat-workshops en het gelijknamige platform langs waar de gemeente regelmatig meningen en ideeën wil sprokkelen. Daarnaast is er ook nog ‘Buurt aan de beurt’, waarmee de gemeentelijke diensten hun werking gaan voorstellen op locatie. Een volgende pijler is ‘co-creatie’. Aan de hand van werkgroepen worden burgers betrokken bij het samen zoeken naar oplossingen en het nemen van beslissingen.

Burgerkwartier op gemeenteraad

Helemaal nieuw is het burgerkwartier. Als iemand een idee heeft dat heel de gemeente ten goede kan komen, dan kan hij of zij een verzoekschrift indienen om het op de agenda van de gemeenteraad te zetten tijdens het burgerkwartier. Wordt het punt geldig verklaard, dan kan het gedurende vijftien minuten mondeling worden toegelicht. Dat kan maximum twee keer per gemeenteraad.

Buurtbewoners krijgen meer uitleg over het nieuwe participatiebeleid.© Ward Bosmans

De toekomstvisie en het nieuwe beheerplan voor Park Den Blijk kwam al op die manier tot stand. Het park aan de Boomsesteenweg lag er tot voor enkele maanden verwaarloosd bij. In augustus 2022 startte de gemeente met het project Parkbeheerplan Den Blijk. Uit de interactie met ontwerpbureau Stramien bleek al snel dat het park een groot potentieel had als buurtpark. Een eerste visie van het ontwerpbureau werd voorgesteld aan de buurtbewoners tijdens een participatiemoment in het park op 23 oktober. Ruim tachtig geïnteresseerden daagden op en mochten de plannen beoordelen. Al deze ideeën werden gebundeld en verwerkt in het Parkbeheerplan Den Blijk.

Dat parkbeheerplan werd woensdag voorgesteld aan de bewoners. Het plan mikt op vergroening, klimaatadaptatie en verbinding. De verschillende waterpartijen worden centraler in het gebied gebracht, zodat er ruimte vrijkomt voor natuur, mens en dier. Er wordt ook gestreefd naar maximale infiltratie van regenwater, zodat het park kan dienen als spons voor de omliggende woonwijk. De gemeente voorziet een ontmoetingsplaats voor alle parkbezoekers en verengingen uit de buurt.

Het beheersplan mikt op vergroening, klimaatadaptatie en verbinding.© Ward Bosmans

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners