© ATV

Tellingen Straatvinken tonen aan dat verkeersdrukte niet daalt in binnenstad

Antwerpen -

De verkeersdrukte in veel woonstraten in de Antwerpse binnenstad nam de afgelopen vijf jaar niet af. In de districten buiten de Ring en de randgemeenten was er slechts een lichte daling met 9% tussen 2019 en 2022. Opmerkelijk is dat deze tellingen van het burgerwetenschapsproject Straatvinken de cijfers van de ANPR-camera’s tegenspreken.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Aantal wagens die passeren aan ANPR-camera’s gehalveerd op vijf jaar tijd

Straatvinken is het burgerwetenschapsproject van Ringland in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en HIVA-KU Leuven. Bewoners tellen het verkeer op de donderdagen in mei tussen 17 en 18u.

Bij de 255 getelde straten binnen de lage-emissiezone werd in 2022 specifiek gekeken naar de 51 straten waarvoor telgegevens zijn van vorige tellingen. Dit maakt vergelijken mogelijk. In deze woonstraten binnen de Antwerpse Ring schommelde de verkeersdrukte rond honderd gemotoriseerde voertuigen. Dat is geen vermindering in vergelijking met de jaren voor de coronapandemie. Opmerkelijk, want de ANPR-camera’s aan de rand van de lage-emissiezone registreerden 40% minder autoverkeer in en uit de binnenstad.

Tellen in de Gallifortlei. ©  Joris Herregods

Daarom worden vanuit Straatvinken vragen gesteld bij de tellingen door de ANPR-camera’s. Betrouwbare cijfers zijn nodig om de doelstelling om tegen 2030 naar 50% duurzame verplaatsingen te gaan – te voet, met de fiets en het openbaar vervoer – te halen. Dit is vastgelegd in het Toekomstverbond, het akkoord tussen de overheid en de burgerbewegingen rond de Oosterweelverbinding.

Thomas Vanoutrive. © Jeroen Hanselaer

“Het grote verschil is opvallend’, zegt mobiliteitsexpert Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). “Het is verontrustend dat er vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond onduidelijkheid is over de kwaliteit van de ANPR-metingen. Resultaten die naar voor worden geschoven als een belangrijke bron van informatie voor de opvolging van de modal shift van de wagen naar duurzame vervoersmiddelen. Met onze tellingen zijn we vrij zeker dat er geen halvering van de verkeersdrukte is. Noch in woonstraten in het stadscentrum binnen de Ring, noch op de Ring zelf zien we een spectaculaire daling.”

Ook uit de jaarlijkse leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer van Straatvinken blijkt niet dat de verkeersdrukte daalt. “De voorbije jaren zien we geen substantiële verbetering in hoe de deelnemers in de binnenstad hun straat beleven, noch in de teneur van de verhalen, noch in de leefbaarheidsscores’, zegt Huib Huyse, die dat deel van het onderzoek coördineert vanuit HIVA-KU Leuven.

Thuiswerk

In de districten buiten de Ring en de 32 gemeenten in de Antwerpse vervoerregio daalde de verkeersdrukte met 9% tussen 2019 en 2022. Volgens de onderzoekers waarschijnlijk een gevolg van mensen die thuiswerken. De daling geldt zowel voor alle vervoersmiddelen. Het autoverkeer blijft wel steken op ongeveer 65%. Volgens de onderzoekers bij Straatvinken is er dus amper vooruitgang. “De ambitie van het Toekomstverbond om het aandeel niet-duurzaam verkeer met minstens twintig procentpunten te doen dalen tegen 2030 lijkt nog niet in daden te zijn omgezet”, zegt Vanoutrive.

Straatvinken dringt aan op een onderzoek naar de uiteenlopende cijfers rond de verkeersdrukte in Antwerpen. “De monitoring wordt elk jaar belangrijker”, zegt Sven Augusteyns van de Ringland Academie. “Als de doelstelling niet wordt gehaald, dan verandert dit de impact van de mobiliteitsprojecten op de omgeving. De inspanningen van Straatvinken verdienen een stem te krijgen in de monitoring van de mobiliteitsdoelstellingen voor de vervoerregio Antwerpen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen