©  AFP

Meer luchtvervuiling leidt tot meer corona, zegt studie van de Hoge Gezondheidsraad

Een studie van de Hoge Gezondheidsraad wijst uit dat er een grote wisselwerking bestaat tussen milieu, klimaat, gezondheid en sociale doelstellingen. Zo wees onderzoek bijvoorbeeld uit dat luchtverontreiniging de kans op een coronabesmetting met complicaties vergroot en dat de coronamaatregelen op hun beurt de luchtkwaliteit in steden hebben verbeterd.

Bron: Belga

Omdat het virus in de eerste plaats de luchtwegen infecteert, heeft verhoogde luchtverontreiniging een negatieve impact op de vatbaarheid voor en de ontwikkeling van COVID-19. “Een kleine toename van de concentratie fijn stof in de lucht met 1 microgram wordt in verband gebracht met een langere beademingstijd bij gehospitaliseerde covidpatiënten en mogelijk zelfs met een toename van het sterftecijfer met 8 tot 11 procent. Ook de bevolkingsdichtheid zou een rol spelen.”

Omgekeerd heeft corona dan weer een ‘positief’ effect op het milieu. De lockdownmaatregelen leidden in veel steden over de hele wereld tot drastische verbeteringen, waaronder lagere luchtverontreiniging en betere waterkwaliteit. De vermindering van het verkeer en van industriële activiteiten resulteerde in een lagere uitstoot van broeikasgassen. De vraag rijst hoe we deze effecten in post-covidtijden kunnen beschermen of verlengen.

“De huidige situatie toont aan dat menselijke, dierlijke en planetaire gezondheid intens met elkaar verweven zijn”, klinkt het. De raad adviseert om milieu- en gezondheidsgegevens structureel te integreren in het monitoring- en waarschuwingssysteem ter voorbereiding van toekomstige virale uitbraken.

Klimatologische effecten

Ook klimatologische factoren hebben invloed op de besmettingsgraad. “COVID-19 lijkt namelijk beïnvloed te worden door temperatuur en luchtvochtigheid. Het virus gedijt goed in de winter, maar zodra de temperatuur stijgt, vermindert de transmissie. Hoe hoger de luchtvochtigheid, zoals in de herfst of winter bij veel regenval, hoe sneller het aantal besmettingen zou stijgen.” Het is nog niet helemaal duidelijk welke mechanismen achter deze verbanden schuilen.

Sociale impact

Overzichtsstudies hebben aangetoond dat van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties, er maar liefst dertien onder grotere druk staan omwille van deze gezondheidscrisis.

“De lockdown, die werd ingevoerd om sociale contacten en de verspreiding van de ziekte te beperken, heeft een enorm effect gehad op de economie. In veel sectoren zijn mensen hun baan verloren en vele landen weten nog niet hoe ze moeten omgaan met de financiële kraters in hun begroting. Op maatschappelijk niveau hebben de contactbeperkingen het sociale weefsel diep geraakt, met verhoogde psychosociale problemen bij ouderen, jongeren en andere kwetsbare groepen in de samenleving tot gevolg.”