© Shutterstock

Nieuw op 1 september: opslag voor half miljoen bedienden maar ook hogere banktarieven

Op 1 september verandert er weer heel wat. Zo krijgt een half miljoen bedienden opslag,

kunnen werknemers straks steps, eenwielers en hoverboards kopen met hun ecocheques, verhoogt KBC zijn tarieven, en start de FOD Volksgezondheid met controles op het rookverbod in de wagen. Een overzicht.

jvh

Opslag voor half miljoen bedienden

Bijna een half miljoen bedienden krijgen als gevolg van een sectorakkoord een koopkrachtverhoging van 1,1 procent. Dat geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden. Naast de loonsverhoging bestaat ook de optie van een omzetting in een evenwaardig voordeel, zoals bijvoorbeeld (extra) maaltijdcheques. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord afgesloten worden. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging moeten de werkgevers voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.

Werknemers kunnen steps, eenwielers en hoverboards kopen met ecocheques

Werknemers kunnen straks ook steps, eenwielers en hoverboards kopen met hun ecocheques, op voorwaarde dat die geen motor of een elektrische motor hebben. De lijst met producten die met ecocheques gekocht kunnen worden, werd aangevuld naar aanleiding van de invoering van het mobiliteitsbudget. Dat laat toe dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen zodat ze vlotter en milieubewuster op het werk raken.

© BELGA

KBC verhoogt tarieven

Sommige bankdiensten worden straks aanzienlijk duurder bij KBC. De bank verhoogt de maandelijkse bijdrage voor zijn populairste rekeningpakket met 25 procent: de KBC-Plusrekening zal niet langer 2 euro per maand maar wel 2,5 euro per maand kosten. Volgens KBC kiest momenteel bijna 80 procent van de klanten voor die formule. De bijdrage voor de KBC-Zichtrekening gaat van 1,25 euro naar 1,75 euro. Bij die rekening blijven de manuele verrichtingen gratis voor 65-plussers en mindervaliden.

De KBC-Basisrekening blijft een gratis alternatief, maar bepaalde niet-inbegrepen verrichtingen worden in die formule een pak duurder. Geld afhalen aan een automaat van een andere bank wordt bijvoorbeeld meer dan dubbel zo duur: van 0,20 euro naar 0,50 euro.

FOD Volksgezondheid start met controles op rookverbod in de wagen

De Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid gaat starten met controles op de naleving van het rookverbod in de wagen in aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar. Die wetswijziging werd eind april goedgekeurd in de Kamer, en is op maandag 18 augustus in werking getreden.

De inspecteurs zijn niet bevoegd om te controleren in het verkeer, dus zullen ze zich opstellen op plekken waar volwassenen met hun kinderen naartoe komen met de wagen. “Ik heb aan alle controleurs gevraagd om toe te zien op het rookverbod in de wagen vanaf 1 september”, aldus Van den Meerssche, die daarbij denkt aan plekken als pretparken, scholen, crèches en supermarkten op woensdagnamiddag.

Wel is het niet de bedoeling om de eerste weken en maanden bestraffend te gaan optreden. “We gaan sensibiliseren, we gaan zeker geen mensen beboeten. We moeten mensen overtuigen dat het echt ongezond is voor jonge kinderen om in hun omgeving te roken”, besluit Van den Meerssche.

Ook jongens ingeënt tegen HPV

Vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 worden vaccins tegen het Humaan Papillomavirus ook gratis ter beschikking gesteld voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.

Het HPV is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen. Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, wordt meestal al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven. Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker, bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.

© An Nelissen

Vaste en afgeronde remgelden bij kinesist

Kinesitherapiepatiënten zullen straks een vast remgeld betalen voor hun behandeling, en niet langer een percentage van het honorarium. Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria.

Zorgkundigen mogen patiënten meer zorgen toedienen

Zorgkundigen zullen bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals oogdruppels toedienen of de suikerspiegel en bloeddruk meten. Wie zich voor die datum als zorgkundige registreerde, zal een vorming van 150 uur moeten volgen om die nieuwe taken te mogen uitvoeren. De deelstaten moeten de basisopleiding tot zorgkundige vanaf 1 september aangepast hebben.

Er zijn momenteel 127.513 zorgkundigen actief in ons land. Ze zijn aan het werk bij patiënten thuis, in rusthuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Vandaag mogen ze 18 taken uitvoeren, zoals de hygiënische verzorging van patiënten, meten van polsslag en lichaamstemperatuur, preventieve maatregelen om infecties of doorligwonden te voorkomen...

Regelgevend kader voor ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer

Ambulanciers die instaan voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers zullen vanaf 1 september een opleiding van minstens 160 uur moeten gevolgd hebben. Er zijn een aantal overgangsmaatregelen voor wie niet voldoet aan alle criteria. Dit beroep bestond al langer, maar de beroepstitel, minimale kwalificatievereisten en bevoegdheden werden nog niet bepaald. Bovenop de opleiding vooraf zullen ze ook een bijscholing moeten volgen van minstens 8 uren per jaar.

Ook in Wallonië verbod op onverdoofd slachten

Ook in Wallonië is het voortaan verboden om dieren onverdoofd te slachten. In Vlaanderen bestond een verbod al langer, in het Brussels gewest is de praktijk nog altijd toegelaten.

Tegen het algemeen verbod lopen nog verschillende procedures, van zowel joodse als islamitische organisaties, bij het Grondwettelijk Hof. Het aantal dieren dat in België geslacht wordt voor het Offerfeest, zit intussen al enkele jaren in dalende lijn. Die trend zette zich dit jaar verder: in Vlaanderen werden de helft minder dieren geslacht met voorafgaande verdoving.

Britten trekken zich terug uit meeste EU-vergaderingen

Het Verenigd Koninkrijk stuurt vanaf 1 september geen vertegenwoordiger meer naar de meeste EU-vergaderingen. Enkel wanneer Londen zelf een nationaal belang heeft, denk aan zaken rond veiligheid, komen de Britten nog naar Brussel. Zo zullen Britse ministers en ambtenaren die zich met Europese zaken bezighouden enkel nog aanwezig zijn op vergaderingen rond veiligheid, internationale relaties, financiën, of andere thema’s waar het Verenigd Koninkrijk een nationaal belang bij heeft.

Fiscale aftrek van rechtsbijstand wordt mogelijk

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan straks bij de volgende belastingaangifte een belastingvermindering claimen. De belastingvermindering van 40 procent wordt verleend voor een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar. De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 zal dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt.

© BELGA

Nieuw jeugddelinquentierecht van start

Het nieuw jeugddelinquentierecht gaat van start, met als rode draad een “herstelgerichte benadering”. Jongeren zullen meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.

Het openbaar ministerie en de jeugdrechtbanken krijgen nieuwe mogelijkheden om een reactie in te vullen, zoals het positief project. Daarbij wordt gemikt op de responsabilisering van de jonge delictpleger, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden opneemt en zelf voor een oplossing zorgt. De ultieme ingreep is en blijft de plaatsing in een gesloten instelling. Om niet meteen naar dat laatste redmiddel te grijpen zijn er nog andere opties mogelijk, zoals huisarrest met begeleiding.

Commissie van Toezicht in elke gevangenis

Vanaf 1 september moet in elke gevangenis een Commissie van Toezicht opgericht zijn. De leden van die commissies zullen onder meer toezicht houden op de werking van de gevangenis en vanaf volgend jaar ook de klachten van gedetineerden tegen de directie moeten behandelen.

De commissies bestonden al, maar hun werking was niet geüniformiseerd. En ook niet elke gevangenis had een volwaardige commissie. Elke commissie moet zeker twee juristen en een arts tellen, maar verder zijn alle profielen welkom. Per gevangenis rekent de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) op zes tot achttien leden.

© gpp

Gemeentewegendecreet treedt in werking

Het gemeentewegendecreet treedt straks in werking, dat van een beslissing over een gemeenteweg een volledig gemeentelijke aangelegenheid maakt. De gemeenteraad heeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is.

Het decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.

Vlaams opleidingsverlof vervangt Betaald Educatief Verlof

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september het Betaald Educatief Verlof. Concreet zal elke werknemer in de private sector vanaf het schooljaar 2019-2020 125 uur opleidingsverlof kunnen opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever. Nieuw is dat ook werkplekleren daarvoor in aanmerking komt.

Verder komen er ook Vlaamse opleidingscheques. Daarmee kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen, met een maximum van 250 euro (de werknemer betaalt dan 125 euro uit eigen zak). Wanneer het gaat om basisvaardigheden als Nederlands, rekenvaardigheid of ICT of een knelpuntopleiding, dan valt de eigen bijdrage zelfs volledig weg. Wie voor een diploma hoger onderwijs gaat, heeft een maximumbedrag van 500 euro in plaats van 250.

Nu in het nieuws