© Belga

Netflix, kinderopvang en snellere bussen: dit verandert op 1 april

Voortaan kan je naar het Belgische Netflix-aanbod kijken in het buitenland, de maximumsnelheid voor autocars verhoogt en kinderopvang krijgt voortaan scores. Een overzicht van wat er allemaal verandert op 1 april.

ehu

Netflix in het buitenland

Vanaf 1 april zullen abonnees van pakweg Netflix of Spotify hun favoriete televisieseries of muziekalbums niet meer hoeven te missen wanneer ze op reis zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regels over de portabiliteit van online content.

Wie in eigen land online muziek of films koopt of een digitaal televisieabonnement neemt, verwacht ook op reis daarvan te kunnen genieten. Dat viel in de praktijk soms tegen omdat die rechten vaak verkocht werden op territoriale basis.

Die ergernis zou dra van de baan moeten zijn. “Vanaf 1 april hoef je je favoriete films, televisieseries, sportuitzendingen, spellen en e-boeken waarop je digitaal geabonneerd bent in je thuisland, niet meer te missen als je op reis bent in de Europese Unie”, zo luidt het persbericht dat de Europese beleidsmakers dinsdag de wereld instuurden. De regels gelden in eerste instantie voor betaaldiensten. Aanbieders van gratis inhoud kunnen deelnemen, maar zijn niet verplicht.

Maximumsnelheid voor autocars verhoogt

Autocars mogen vanaf 1 april op autosnelwegen 100 km per uur, in plaats van 90 km per uur, rijden. Voorwaarde is dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot 100 km per uur geïnstalleerd is. Daarnaast wordt het inhaalverbod bij regen opgeheven voor zowel autocars, met enkel zitplaatsen, als autobussen, die ook staanplaatsen aan boord hebben. Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd.

Daarnaast zullen autocars én autobussen dus wel mogen inhalen bij regenweer. Deze twee voertuigen veroorzaken, door hun structuur en opbouw, veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.

Op 1 april gaat ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen in. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door de technologische evoluties van de laatste jaren zijn er nu ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen.

Scores voor kinderopvang

De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen krijgen vanaf 1 april scores voor hun pedagogische aanpak. Voortaan geldt namelijk een “pedagogische norm” en de Zorginspectie zal instaan voor de naleving van die norm. Opvanginitiatieven die hardnekkig onvoldoende scoren, riskeren een aanmaning.

De voorbije jaren is door de sector, ouders en experten hard gewerkt aan het MeMoQ-project. MeMoQ staat voor “Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang” en bestaat uit instrumenten die het moeten toelaten de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen in kaart te brengen, te verbeteren en op te volgen.

Kinderopvanginitiatieven krijgen op verschillende vlakken een score van 1 (onvoldoende) tot 4 (uitstekend). Initiatieven die een 1 scoren zullen begeleid en opgevolgd worden. Is er geen beterschap, dan riskeren ze een aanmaning.

Langdurig zieken die deeltijds aan de slag gaan

Voor langdurig zieken die via deeltijdse werkhervatting opnieuw aan de slag gaan, wordt vanaf 1 april de uitkering van het ziekenfonds anders berekend. Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block gaat het om een financiële aanmoediging.

Mensen die om gezondheidsredenen lange tijd out zijn geweest, kunnen opnieuw aan de slag via een systeem van deeltijds werken. Ze krijgen in dat geval nog een uitkering van het ziekenfonds bovenop hun loon. De berekeningswijze voor die uitkering wordt vanaf 1 april gewijzigd: de nieuwe berekening is niet meer gebaseerd op het loon, maar op het aantal uren dat gepresteerd wordt.

Daarnaast wordt ook een vrijstelling ingesteld voor lichte werkhervattingen wanneer de werkhervatting onder 20 procent blijft van het nieuwe werkvolume. Met andere woorden: wie het werk gedurende een dag per week herneemt, behoudt zijn volledige uitkering. Wie meerdere dagen aan de slag gaat, verliest wel een deel.

‘Mystery inspectors’

Sociale inspecteurs krijgen vanaf 1 april de mogelijkheid om zich voor te doen als een klant of werknemer, om na te gaan of er sprake is van discriminatie bij een bedrijf. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan die “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie”.

De sociaal inspecteurs krijgen bij objectieve aanwijzingen van discriminatie, bijvoorbeeld na een klacht of een melding, de mogelijkheid om zich voor te doen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers van het bedrijf. Op die manier kunnen ze dan nagaan of er bij de onderneming sprake is van discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging...

De inspecteurs kunnen die bevoegdheid ook enkel gebruiken wanneer de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren.

Nieuwe wet moet schijnerkenning van kinderen tegengaan

De schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken, wordt aan banden gelegd. Een nieuwe regeling laat onder meer toe dat schijnerkenning nietig worden verklaard. Het fenomeen van schijnrelaties vertoonde de afgelopen jaren enkele verschuivingen. Eerst ging het om schijnhuwelijken, nadien volgden de schijnsamenwoonsten. Zodra die werden aangepakt, verschoof de focus zich naar de schijnerkenningen. In juli vorig jaar werd in de Kamer een wet goedgekeurd die ook dat laatste fenomeen aan banden moet leggen.

De wet wordt wel nog aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Elf organisaties hebben vorige week een klacht ingediend omdat ze vinden dat de wet indruist tegen de Belgische grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De maatregelen in de nieuwe wet zijn geheel buiten verhouding en onnodig, klinkt het nog. De klacht wordt onder meer gesteund door Unicef België en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.