Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar… Hoboken, haven en Beerse blijven risicoplaatsen

De loodvervuiling rond Umicore in Hoboken is sinds 1978 enorm gedaald, maar stagneert nu al een aantal jaren. Foto: BELGA

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar… Hoboken, haven en Beerse blijven risicoplaatsen

Print

De luchtkwaliteit is in Vlaanderen gestaag verbeterd. Hoboken , Beerse en de haven van Antwerpen blijven echter black spots. Globaal beantwoordt Vlaanderen steeds beter aan de Europese normen. De veel strengere adviezen van de WGO halen we daarentegen, zeker wat fijn stof betreft, totaal niet.

Gisteren publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar opvolgingsrapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Inzake luchtkwaliteit legt Europa alle lidstaten wettelijk verplichte normen op. Die halen we op vrijwel alle vlakken. Behalve dan soms inzake stikstofdioxide (vooral door de uitstoot van wagens), de ozonconcentraties én de concentraties van zware metalen in Hoboken en Beerse.

Daarnaast zijn er adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die zijn niet wettelijk verplicht en technisch soms zelfs onhaalbaar maar … ze zijn opgesteld vanuit het standpunt van de gezondheid van de mens. Ze zijn dan ook veel strenger dan wat Europa voorschrijft. Op dat vlak scoort Vlaanderen (en een groot deel van Europa) ondermaats.

Zeker inzake fijn stof doet de VMM onthutsende vaststellingen. Wat dat betreft woonde er vorig jaar – althans volgens de Europese normen – geen enkele Vlaming “in een gebied waar de Europese jaar- of daggrenswaarde werd overschreden”. Maar als de WGO-advieswaarden worden getoetst, ziet het plaatje er helemaal anders uit: in dat geval woont in de strengste benadering 97% van Vlaanderen (6,2 miljoen mensen) in de overschrijdingszone. Volgens de WGO is er voor fijn stof geen veilige drempelwaarde.

Stikstofoxide en benzeen

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar… Hoboken, haven en Beerse blijven risicoplaatsen
Uitstoot in Antwerpse haven Foto: Peter Hilz

Inzake stikstofdioxide schat de VMM dat 22.000 Vlamingen (0,4%) in te hoge concentraties leven. Dat is, aldus de VMM, een onderschatting, want in steden met hoge gebouwen is de impact moeilijk in te schatten. In Borgerhout en op de Antwerpse Belgiëlei werden de Europese jaarwaarden overschreden. In Borgerhout en bij Park Spoor Noord ook één keer de uurwaarde.

Inzake benzeen schat de VMM dat er bij “levenslange blootstelling aan de huidige concentraties” 1 extra kankergeval op 130.000 tot 700.000 inwoners zal zijn. In de Antwerpse haven is dat echter 1 op 32.000.

Zware metalen

Een geval apart vormen de non-ferrobedrijven in Hoboken en Beerse. Inzake arseen werd in Beerse en Hoboken ook de Europese streefwaarde overschreden. Het ging daar respectievelijk om 50 en 3.200 omwonenden.

Ook inzake nikkel is in Hoboken het kankerrisico (met 1 op 491.000) “niet verwaarloosbaar”. Het loodgehalte in de omgevingslucht daalde in Hoboken tegenover 1978 weliswaar tot nog slechts 8%, maar het jaargemiddelde blijft er ‘vrij hoog’. Hetzelfde geldt voor cadmium.

De partij Groen eist van Vlaams minister Schauvliege “tekst en uitleg”. “De minister krijgt een slecht rapport van haar eigen administratie. De gezondheid van alle Vlamingen staat op het spel. Niet alleen haalt Schauvliege de klimaatdoelstellingen niet, ook het zuiver maken van de lucht zal haar niet lukken.”

www.vmm.be/nieuwsbrief/oktober-2017/vlaamse-luchtkwaliteit-haalt-meeste-europese-doelstellingen

Nu in het nieuws