OVERZICHT. Hier heeft de regering geld gevonden voor de begroting

Foto: BELGA

OVERZICHT. Hier heeft de regering geld gevonden voor de begroting

Print

Premier Michel stelt de geplande beleidsverklaring van vandaag uit, maar over deze maatregelen waren de regeringspartijen het gisteren wél eens.

BELASTINGEN

470 miljoen

Roerende voorheffing van 27% naar 30%

De opvallendste verhoging die gisteren op tafel lag, is die van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, volksleningen enzovoort. Die zou van 27% naar 30% gaan. Zes jaar geleden was dat nog 15%, maar sindsdien werd het tarief geleidelijk opgetrokken. De maatregel brengt wellicht zo’n half miljard op.

100 miljoen

Belasting op tankkaarten

Nu is er al een belasting op bedrijfswagens, maar niet op de tankkaarten die daar vaak bijhoren. De regering wil daar ook een belasting op heffen. Die zou in principe door de werkgevers moeten worden betaald, niet door de werknemer.

BESPARINGEN

Lineaire besparing op de overheidsdiensten

Alle federale overheidsdiensten moeten verder besparen. De regering gebruikt daarbij de kaasschaaf: overal evenveel ‘afschrapen’. Dat zou betekenen dat de regering afziet van haar zogenaamde redesign, de reorganisatie van de federale overheidsdiensten.

Duurder maken van brugpensioen, minder aantrekkelijk maken van vervroegd pensioen

De regering wil beletten dat werkgevers hun personeel op SWT, het vroegere brugpensioen, sturen door het systeem voor hen duurder te maken.

Welvaartsenveloppe niet volledig benutten

De welvaartsenveloppe is het spaarpotje om de laagste uitkeringen aan te passen aan de stijging van de welvaart. De regering zou dat potje maar voor 75% uitkeren, in plaats van 100%.

900 MILJOEN EUROGEZONDHEIDSZORG

Minder gebruik van scanners en klinische biologie in ziekenhuizen

De regering wil de overconsumptie in de ziekenhuizen aanpakken. Jaarlijks wordt het budget voor de scanners overschreden, net als voor klinische biologie. Daarom komen die eerst in het vizier.

Artsen moeten nog meer de goedkoopste geneesmiddelen voorschrijven

Nu al zijn artsen verplicht om in een minimum aantal gevallen het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven. Dat aandeel moet nu verder omhoog. De regering rekent erop dat de artsen daar niet tegen zijn én het is beter voor de patiënt.

De honoraria van artsen en ziekenhuizen worden grotendeels niet geïndexeerd

De bijdragen die de artsen aan hun patiënten mogen aanrekenen, zowel voor consultaties als gebruik van medische apparatuur, stijgt in 2017 maar gedeeltelijk mee met de welvaart.

Ziekenhuizen werken meer in netwerken samen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) maakt sneller werk van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Dat ziekenhuizen in netwerken moeten samenwerken, brengt 100 miljoen euro op.

Antibiotica worden duurder

De opbrengst van deze maatregel is beperkt, maar de regering wil nu een stap verder gaan dan louter met sensibilisering het antibioticagebruik te doen verminderen.

BUFFER OF GEEN BUFFER?

In de 4,2 miljard euro die de regering bij deze onderhandeling vooropstelde, was ook een buffer van 1 miljard euro voorzien, om tegenvallende inkomsten (of extra uitgaven) in 2017 op te vangen. De voorbije dagen was daar veel discussie over binnen de regering. Vooral voor N-VA was dat een belangrijke maatregel, om te vermijden dat minister van Financiën Van Overtveldt volgend jaar opnieuw het verwijt krijgt dat hij de inkomsten niet goed had ingeschat. Gisteravond zou de regering geland zijn op een buffer van 600 miljoen euro.

.

Nu in het nieuws