Dossier Oosterweel

Het ABC van Oosterweel

Jan Van Rensbergen, de algemeen manager van BAM NV doet de Oosterweelplannen uit de doeken. Foto: WAS

Het ABC van Oosterweel

Antwerpen -

Het dossier van Oosterweel bulkt van de moeilijke begrippen. Als leidraad geven we u dit zeer beknopte verklarende woordenboekje.

­Actiegroepen:stRaten-generaal ijvert al sinds 2005 voor een alternatief tracé voor Oosterweel. Ademloos focust sinds 2008 vooral op het gezondheidsaspect. Daarnaast is er ook nog Forum 2020, een collectief van Antwerpse ondernemers en academici die geen vrede nemen met de plannen van de regering. En dan is er nog Ringland (zie verder).

BAM:de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel is de organisatie die in opdracht van de Vlaamse regering het plan voor Oosterweel coördineert. BAM heeft ook haar naam gegeven aan het tracé dat de voorkeur van de regering geniet.

Haventracé:het alternatief dat door de actiegroepen wordt voorgesteld. In het verleden zijn vele alternatieve oplossingen voorgesteld. Het Haventracé lijkt het meest op twee van die alternatieven: het Meccanotracé van de actiegroep stRaten-generaal en het voorstel dat het studiebureau Arup/SUM deed in opdracht van het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Patrick Janssens.

Hollandse Knoop: de naam van het complex dat de Oosterweelverbinding moet aansluiten op de Ring. Het telt liefst 25 rijstroken en ligt in Borgerhout, tussen het viaduct aan het Sportpaleis en de verkeerswisselaar in de richting van de Kempen (E313/E34).

Intendant: professor Alexander D’Hooghe is eind vorig jaar door de regering aangesteld om de mogelijkheden voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring te onderzoeken en daarvoor een maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarbij moet hij wel binnen de contouren van het BAM-tracé blijven.

Masterplan 2020:het integrale plan van de Vlaamse regering voor de Antwerpse mobiliteit. De Oosterweelverbinding is daar één onderdeel van, maar het plan behelst nog veel meer. Zoals onder meer de verbindingsweg Ekeren-Wilrijk (A102/R11bis) en verscheidene nieuwe verbindingen op de linkeroever van de Schelde, de verlenging van een aantal tramlijnen, de aanleg van fietspaden, de verbreding van bruggen over het Albertkanaal en de renovatie van sluizen.

Referendum: de juiste term is ‘lokale volksraadpleging’. Daarvoor zijn de handtekeningen van een tiende van de Antwerpse bevolking nodig. De stemming is niet verplicht, maar de uitslag is geldig als minstens 10% van de bevolking komt opdagen. Het resultaat is overigens niet bindend, de overheid kan het naast zich neerleggen.

Op 18 oktober 2009 vond een eerste referendum over Oosterweel plaats. Ruim een derde van de bevolking nam eraan deel, 59% van de deelnemers zei ‘nee’ tegen de bestaande plannen. De regering stuurde daarop haar plannen bij, maar ze bleef wel bij het BAM- tracé.

Raad van State: het rechtscollege dat onder meer klachten van burgers en organisaties tegen lopende procedures moet beoordelen. De Raad van State volgt bijna altijd het advies van zijn auditeur. Er loopt bij de RvS een klacht tegen het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor Oosterweel.

Ringland: het burgercollectief dat ijvert voor de overkapping van de Ring. Maar Ringland stelt onder dat dak ook een ingrijpende reorganisatie van de verkeersstromen voor, waarbij het doorgaand en het lokaal verkeer worden gescheiden in aparte tunnels.

Sleutelfiguren: de Vlaamse regering is bevoegd voor alle beslissingen in het dossier, na advies van het Antwerpse stadsbestuur. Dan gaat het vooral om minister-president Geert Bourgeois en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein (Open Vld) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). In het stadsbestuur leiden burgemeester Bart De Wever en schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) de dans.

Voortgangsrapportage: het overleg dat het Vlaams Parlement enkele keren per jaar organiseert om samen met de belangrijkste betrokkenen de stand van zaken te evalueren. Nu donderdag vindt weer zo’n rapportage plaats. (Lex Moolenaar)

Meer over Oosterweel en overkapping Ring