© Photo News

Gezamenlijke Belgisch-Nederlandse controle op sociale fraude bij uitzendkantoor

Drie Nederlandse en vier Belgische inspectiediensten hebben vrijdag een gezamenlijke controle op sociale fraude uitgevoerd bij een uitzendkantoor dat grensoverschrijdend actief is in de bouwsector. De controle had plaats in Nederland (Den Haag) en in België (Turnhout en Hasselt) en vloeit voort uit de Benelux-samenwerking, waarbinnen de partnerlanden gezamenlijk actief zijn op het terrein van sociale dumping en het tegengaan van schijnconstructies.

“Grensoverschrijdende samenwerking is cruciaal om een Europees probleem als sociale fraude aan te pakken. Sociale fraude stopt niet aan de grenzen van een land. Integendeel. Fraudeurs maken juist gebruik van de beperkingen die grenzen met zich meebrengen om te ontsnappen aan de nationale en internationale verplichtingen”, stelt staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer. “Het is positief dat we sociale fraude niet alleen binnen België gezamenlijk beginnen aan te pakken, maar dat er ook grensoverschrijdende samenwerking is. Zeker voor mobiele werknemers en werkgevers is een Europese aanpak aangewezen”, vult Vlaams minister van Werk Philippe Muyters aan.

Inbreuken op de sociale wetgeving

Nederlandse inspecteurs van de Inspectie SZW waren bij de controles in België aanwezig. Gelijktijdig gingen Vlaamse inspecteurs mee naar de controle in Nederland. Er namen 28 inspecteurs (veertien uit Vlaanderen en veertien uit Nederland) aan de actie deel.

De gemeenschappelijke controle richtte zich op een Nederlands uitzendbureau uit Den Haag dat voor verschillende Belgische klanten in de bouwsector werkt. Zowel het hoofdkantoor in Nederland als twee actieve bouwwerven in Turnhout en Hasselt kregen bezoek. Doordat Nederland en België vooraf gegevens uit hun databanken uitwisselden voor een gezamenlijke risicoanalyse, kwamen onregelmatigheden aan het licht rond mogelijke inbreuken op de sociale wetgeving bij zowel werkgevers als werknemers. Daardoor kon ter plaatse gericht gecontroleerd worden op de naleving van de wetgeving rond o.a. minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid en belastingen.

Sociale fraude en uitkeringsfraude

In Nederland wijzen de eerste resultaten in de richting van onwettige detachering van werknemers. Dat is het onwettig uitlenen van werknemers aan een derde partij. Daarnaast is er mogelijk sprake van sociale (bijdrage)fraude en uitkeringsfraude door aanwijzingen van onregelmatigheden bij de betaling van lonen en sociale bijdragen. Door de aard van de dienstverlening rijzen er bovendien vragen of het al dan niet over een uitzendkantoor gaat of eerder over een bouwbedrijf. Tot slot werden in België mensen zonder identiteitspapieren aangetroffen, die ook niet in het verplichte Belgische aanwezigheidsregistersysteem waren gemeld. De zaak wordt nog verder onderzocht.