© SDL

Geen hoogbouw in RUP Zandweg te Berendrecht

Op 28 september 2015 formuleerde de districtsraad van Berendrecht – Zandvliet – Lillo een gunstig advies bij het voorontwerp van het RUP Zandweg mits rekening gehouden wordt met de opmerkingen die door de districtsraad werden geformuleerd.

Staf De Lie

Tijdens de infomarkt voor bewoners werd door de ontwerpers verkondigd dat het voorontwerp van het RUP de mogelijkheid voorziet om op twee locaties in het binnengebied een gebouw met 5 bouwlagen (zes verdiepingen) te realiseren. In de projectzone Berenschool en projectzone Antwerpsebaan is de bouwhoogte bepaald tussen 17 meter en 19 meter met een plat dak. Deze voorschriften stroken niet met de visie van het districtsbestuur over de inrichting van het binnengebied, waar het districtsbestuur zich op verschillende momenten in het proces bij de opmaak van de structuurschets Berendrecht – Zandvliet en van het RUP Zandweg heeft uitgesproken tegen ‘hoogbouw’ en ‘torens’ die door de ontwerpers werden gesuggereerd.Het districtscollege stelt hierbij aan de districtsraad voor om een aanvullend advies te formuleren op het voorontwerp van het RUP Zandweg, waarbij het districtsbestuur zich verzet tegen de voorziene bebouwing bij de inrichting van de zone voor wonen 2 – projectzone Berenschool (artikel 2) en van de zone voor wonen 6 – projectzone Antwerpsebaan.Het districtscollege stelt aan de districtsraad voor om te adviseren de toegestane bouwhoogte in de verschillende zones voor wonen in het betrokken gebied te beperken tot maximaal 3 bouwlagen met plat dak en dit bij uitbreiding in heel het district. (sdl)

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio