Gemeenten willen meer geld voor en inspraak in scholenbouw

Print

De Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) en hun onderwijskoepel (OVSG) vragen dat de Vlaamse overheid meer centen vrijmaakt voor scholenbouw. Ze willen ook dat nieuwe schoolgebouwen van alle netten zo ontworpen worden dat ze buiten de schooluren voor andere zaken gebruikt kunnen worden. Omdat zij de lokale noden best kennen, willen gemeenten hierin medezeggenschap.

Vlaanderen kampt met een tekort aan goede schoolinfrastructuur. Vele scholen zijn aan renovatie toe, er is een wachtlijst in bouwdossiers en op sommige plaatsten dreigt er een tekort aan plaatsen. Om aan die situatie te verhelpen, werkt de Vlaamse regering aan een nieuw masterplan.

Steden en gemeenten doen alvast enkele concrete voorstellen. Ze vragen het budget drastisch op te krikken, onder meer door een verlaging van de btw op schoolinfrastructuur van 21% nu naar 6%. Dat zou, volgens de OVSG, toelaten om elk jaar 470 klassen meer te bouwen dan nu.

De lokale besturen willen de schaarse middelen ook beter inzetten, onder meer door te kiezen voor multifunctionele gebouwen. Die zouden buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld kinderopvang of schoolaccomodatie. De gemeenten willen hierin zelf een bepalende rol spelen, omdat ze zich best geplaatst voelen om te weten wat de noden van een lokale gemeenschap zijn.

Om dat multifunctioneel gebruik te bevorderen, moet wel een aantal regels worden aangepast. Voorschriften voor buitenschoolse kinderopvang zijn bijvoorbeeld niet dezelfde als die voor klaslokalen en ook subsidieprocedures lopen nogal uiteen.

De Vlaamse overheid betaalt nu meer dan de helft van een nieuw schoolgebouw, maar heeft achteraf weinig te zeggen over wat er met dat gebouw gebeurt. De lokale besturen willen dat dit verandert. De Vlaamse ovehreid zou bijvoorbeeld een voorkooprecht kunnen krijgen en zo leegstaande of onderbenutte gebouwen over de netten heen opnieuw voor onderwijs kunnen inzetten. Gemeenten vinden ook dat de inzet van containerklassen beter centraal geregeld wordt.

Steden en gemeenten willen ook de verschillen in financiering van schoolgebouwen tussen de netten wegwerken.

Nu in het nieuws