Huiszoekingen naar massale fraude met zonnepanelen

Print

De Limburgse netwerkbeheerder Infrax heeft een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling bij de Hasseltse onderzoeksrechter vanwege een massale fraude met installaties van zonnepanelen in Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant. Volgens Infrax hebben werknemers van verschillende keuringsbedrijven gesjoemeld met de datum van de ingebruikname van de installatie zodat de bezitters van zonnepanelen nog konden profiteren van hogere subsidies.

Infrax dient klacht in wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, subsidiefraude, oplichting en poging tot oplichting en informaticabedrog. Het onderzoek is door de onderzoeksrechter in handen gegeven van de financieel-economische afdeling van de Gerechtelijke politie in Hasselt.

Uit het onderzoek blijkt dat er op grootschalige en georganiseerde wijze fraude werd gepleegd met de zogenaamde groenestroomcertificaten die door eigenaars van zonnepanelen werden aangevraagd aan netwerkbeheerder Infrax.

De minimumsubsidie, per groenestroomcertificaat, bedroeg in de periode van 2006 tot en met 2009 450 € per 1.000 kWh opgewerkte energie en dat gedurende 20 jaar. Vanaf 01.01.2010 bedroeg deze minimumsteun echter nog slechts 350 € gedurende 20 jaar om uiteindelijk in de periode augustus 2012 tot en met december 2012 te zijn teruggelopen tot 90 € per 1.000 kWh gedurende nog slechts 10 jaar. Voor installaties in gebruik genomen vanaf 01/01/2013 wordt geen subsidie meer toegekend.

Zelfs zonnepanelen zonder huis

De fraude was vooral mogelijk door het vervalsen van de keuringsverslagen van de photovoltaïsche installaties, die als basis dienden voor de toekenning van het bedrag van de groenestroomcertifcaten. Juist om fraude te voorkomen had de politieke overheid bepaald dat de keuringsverslagen enkel door BENOR-erkende keuringsbedrijven mochten worden opgesteld. Desalniettemin is uit het onderzoek gebleken dat er vaak valse (eerdere) datums werden ingevuld waarop de installaties zogenaamd in gebruik werden genomen om op die manier van een hoger subsidiebedrag te kunnen genieten dan dat waarop men in werkelijkheid recht op had.

Verder werd er vastgesteld dat onder meer gebruik werd gemaakt van onbestaande omvormers, types van omvormers die nog niet bestonden op het ogenblik dat ze in gebruik werden genomen of omvormers waarvan uit het serienummer blijkt dat ze pas werden geproduceerd na de datum van de ingebruikname. In sommige gevallen waren er installaties op adressen waar op het ogenblik van ingebruikname nog geen gebouw stond of nog geen stroomaansluiting was. De fraudeurs deinsden er ook niet voor terug om volledig fictieve installaties aan te geven die nooit op een dak hebben gelegen of installatie die zelfs nog in loodsen van installateurs stonden te wachten op de eigenaar.

Achteraf werden deze installaties door die bedrijven dan te koop aangeboden als tweedehandsinstallaties met behoud van de hogere subsidies uit het verleden. Van alle tot nu toe bekende fraudedossiers bedraagt het reeds geleden nadeel aan uitbetaalde bedragen circa 500.000 € en zou het bedrag van het over 20 jaar te verwachten nadeel oplopen tot minstens 5.000.000 €. De uitgekeerde subsidies dienen vanaf 2016 door de netwerkbeheerder te worden verhaald op alle elektriciteitsgebruikers, waardoor de modale burger, met of zonder zonnepanelen, uiteindelijk het slachtoffer is van deze grootschalige fraude.

Huiszoekingen

Gisteren en vandaag werd overgegaan tot een groot aantal huiszoekingen in het land. De Federale Gerechtelijke Politie Limburg werd bijgestaan door leden van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Verschillende personen werden van hun vrijheid beroofd, verhoord door de politiediensten en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die beslist over hun verdere aanhouding. Het valt niet uit te sluiten dat er nog bijkomende huiszoekingen zullen gebeuren of zelfs dat er installaties in beslag zullen worden genomen.

Op dit ogenblik zijn er reeds meer dan 1.000 photovoltaïsche installaties van zowel particulieren als bedrijven waarvan het frauduleus karakter nader onderzocht wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat ten gevolge van de actie van woensdag en donderdag nog meer installaties in het vizier van de speurders zullen komen. Zo blijken de namen van bepaalde keurders, keuringsinstanties en installatiebedrijven opvallend vaak terug te komen en zullen ook andere installaties waarbij dezen betrokken waren nader worden onderzocht.

Regularisaties

Opvallend is dat schijnbaar enkel Infrax, dat voornamelijk in Limburg actief is, de moeite heeft genomen om de subsidieaanvragen van zonnepanelen onder de loupe te nemen en zo nodig strafklacht neer te leggen. Diverse andere (grotere) netwerkbeheerders in het land zouden tot op heden hiervoor geen enkele inspanning hebben gedaan.

Eigenaars van zonnepanelen die ervan op de hoogte zijn dat er met de datum van ingebruikname van hun installatie geknoeid werd, wordt verzocht om dit spontaan te melden aan hun netbeheerder, teneinde eventuele buitengerechtelijke regularisaties mogelijk te maken.

.

Nu in het nieuws