© rr

Hedwigepolder mag onder water worden gezet

De Nederlandse Hedwigepolder, in Zeeuws-Vlaanderen, mag onder water gezet worden. Dat heeft de Raad van State in Den Haag beslist. Daarmee komt een einde aan een jarenlange strijd tussen de Nederlandse overheid en de provincie Zeeland enerzijds en de eigenaar van de polder en Stichting Red Onze Polders anderzijds.

Nederland sprak met België af dat de polder onder water wordt gezet, als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse haven. Door de uitspraak wordt 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied.

De Nederlandse Raad van State is van oordeel “dat er in de afgelopen jaren voldoende onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke alternatieven, waarbij de ontpoldering van de Hedwigepolder ook niet zonder meer als uitgangspunt is genomen”, klinkt het in een persbericht van de Raad. “Nu ontpoldering in vergelijking met de alternatieven het meest gunstig is uit het oogpunt van natuurherstel, mochten de minister en de staatssecretaris dit als uitgangspunt nemen bij hun besluit,

aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.”

Getijdenstromen

Volgens het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de ontpoldering bij aan het herstel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Als de polder onder water staat,

kunnen in de Westerschelde getijdenstromen ontstaan. Bij vloed stroomt het gebied onder water, bij eb vloeit het water weer terug. Hierdoor kunnen slikken en schorren ontstaan, waarop zeldzame planten en dieren leven die in de oorspronkelijke zoet-zoutnatuur horen, stelt het ministerie.

Veel tegenstanders willen dat de polder droog blijft. Ze vinden dat er in de loop der jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. Ze betwijfelen ook of de getijdennatuur zich zal ontwikkelen. Ze

denken dat het gebied na ontpoldering weer zal dichtslibben en het beoogde natuurherstel daarom niet wordt bereikt.

Tegen de uitspraak is in Nederlang geen beroep meer mogelijk.