Raad van State wil geen Comité F tegen fiscale fraude

Raad van State wil geen Comité F tegen fiscale fraude

Raad van State wil geen Comité F tegen fiscale fraude

Print
De Raad van State wil geen Comité F om na te gaan of de belastingen wel correct en overal gelijk worden geïnd. Dat schrijft hij in een advies aan de Kamer.

De parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude wil naar analogie met het Comité P voor de politiediensten en het Comité I voor de inlichtingendiensten een Comité F (Fraude) oprichten bij de Kamer.

Dat Comité F zou klachten van burgers en ambtenaren over misbruiken en ongelijkheden bij het innen van belastingen afhandelen en de diensten die de verschillende vormen van fraude (fiscale, economische en sociale) bestrijden, controleren. Er werden meerdere wetsvoorstellen ingediend om zo’n Comité F op te richten, zowel door Servais Verherstraten (CD&V) als door Dirk Van der Maelen (sp.a, foto) en François-Xavier de Donnéa (MR).

De Raad van State wijst ze allemaal af om meerdere redenen:

* Zo vindt de Raad dat het parlement zich door zo’n Comité F te veel moeit in de bevoegdheden van de uitvoerende macht. Het beginsel van de scheiding der machten wordt dus geschonden.
* Bovendien bestaan er volgens de Raad nu al allerlei gerechtelijke en administratieve mogelijkheden om tegen een onterechte fiscale behandeling in beroep te gaan.
* Het voorgestelde Comité F beschermt volgens de Raad ook geen grondrecht of individuele vrijheid en het controleert geen dienst die door een wet wordt geregeld.

Op deze punten verschilt het van het Comité P: de activiteiten van de politie zijn bij wet geregeld en ze kunnen bepaalde grondrechten (het recht op vrijheid) ernstig in gevaar brengen. De activiteiten van de fiscus zijn door de minister van financiën geregeld en ze beperken geen fundamentele grondrechten.

* Als je een Comité F invoert, louter en alleen om na te gaan of de fiscus de belastingsregels wel gelijk toepast, dan moet je voor alle ministeries en overheidsdiensten een controlecomité oprichten bij het parlement, want zij moeten allemaal het gelijkheidsbeginsel toepassen.

* Het toepassingsgebied van het Comité F is veel te ruim, in ieder geval veel ruimer dan dat van het Comité P. Zo moéten alle klachten over een personeelslid van Financiën automatisch naar het Comité F worden gestuurd, wat niet zo is voor alle klachten die tegen een politieman worden ingediend.

Una via-regel

De Raad heeft ook een uitvoerig advies ingediend over het voorstel-Van der Maelen. Dat richt eveneens een Comité F op en de Raad schiet dat onderdeel om dezelfde redenen af. Het voorstel-Van der Maelen wil echter bovendien de una via-regel invoeren.

Door die regel zou een belastingsovertreding nog slechts op één manier worden aangepakt, ofwel administratief door de fiscus zelf, ofwel strafrechtelijk door de parketten. Hierover zegt de Raad van State dat alleen het parket mag beslissen of iets vervolgd wordt of niet. Het kan niet dat de fiscus zelf gaat beslissen welke weg wordt gekozen, zoals sommige artikelen van het voorstel-Van der Maelen laten uitschijnen.

Het voorstel-Van der Maelen breidt volgens de Raad de mogelijkheden tot pro-actieve recherche (speuren door de politie zonder dat er aanwijzingen van een misdrijf zijn) enorm uit, ook voor andere misdrijven, en het klopt niet met een reeks andere wetten, zoals die op de jeugdbescherming, de strafuitvoeringsrechtbanken.

Het voorstel-Van der Maelen wil wel een fiscaal auditoraat oprichten, maar geen fiscaal auditoraat-generaal en dat kan niet, vindt de Raad.

Meer over de voorstellen van de Commissie Fiscale Fraude vindt u op de expertenpagina van John De Wit

MEEST RECENT