Nieuwe loongrenzen voor 2010

Print
In functie van de hoogte van het bruto-jaarloon van een bediende worden er al dan niet bepaalde mechanismen van de arbeidsovereenkomstenwet in werking gezet. Onder bruto-jaarloon wordt hierbij alle mogelijke looncomponenten verstaan: bruto-maandloon, commissies, bonussen, vakantiegeld…enz.

Elk jaar opnieuw bepaalt de wetgever deze nieuwe loongrenzen, waarbij dan rekening gehouden wordt met de evolutie van het indexcijfer in het voorbije jaar.

De hiernavolgende loongrenzen zijn allen van kracht vanaf 1 januari 2010.

Proefperiode

Voor bedienden met een jaarloon van hoogstens 36.355 euro kan bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst een proefperiode worden opgenomen van maximaal 6 maanden. Voor bedienden met een hoger bruto-jaarloon, kan de proefperiode 12 maanden duren. Tijdens de proefperiode kan de bediende ontslagen worden met een opzeggingstermijn 7 dagen of verbrekingsvergoeding gelijk aan 7 dagen loon of zelf ontslag geven met een gelijkaardige opzeggingstermijn of vergoeding.

Niet-concurrentiebeding

Er kan maar een geldig non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst ingelast worden indien de bediende op jaarbasis meer verdient dan 30.227 euro. Door een dergelijk beding kan de werkgever verhinderen dat een ex-werknemer gedurende één jaar overstapt naar de concurrentie om daar gelijkaardige activiteiten te gaan uitoefenen.

Wanneer het jaarloon tussen 30.227 euro en 60.654 euro, mag een non-concurrentiebeding enkel worden toegepast voor functies die hiertoe zijn vastgelegd in een sectorale cao. Indien het jaarloon meer dan 60.654 euro bedraagt kan een non-concurrentiebeding worden overeengekomen, behalve voor de functies die uitdrukkelijk zijn uitgesloten in een cao.

Scholingsbeding

Het is de werkgever pas mogelijk om een scholingsbeding overeen te komen met een bediende als deze op jaarbasis meer verdient dan 30.327 euro. Een scholingsbeding is een clausule waarbij een werknemer er zich toe verbindt om geheel of gedeeltelijk de kosten van een extra opleiding terug te betalen aan de werkgever als hij het bedrijf verlaat binnen een bepaalde periode na het volgen van die extra training.

Ontslag

Ook bij ontslag van een bediende spelen verschillende loongrenzen. Zo zal een bediende, die op jaarbasis niet meer verdient dan 30.327 euro, enkel en alleen kunnen aanspraak maken op het wettelijk minimum bij ontslag door z'n werkgever. Dit is een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden loon, per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit ( vb. 6 jaar anciënniteit = 6 maanden verbrekingsvergoeding). Voor bedienden met een hoger jaarloon moet er tussen partijen een overeenkomst bereikt worden, bij gebreke aan akkoord dient de arbeidsrechtbank te beslissen. Meestal zal voor deze bedienden de formule-Claeys worden toegepast.

Specifiek voor bedienden, die op jaarbasis meer dan 60.654 euro verdienen, is dat bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst al een overeenkomst kan afgesloten worden over het vergoedingspakket bij een later ontslag. Hierbij moet de werkgever minimaal het wettelijk minimum geven.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

Nu in het nieuws